Încetarea temporară a activitătii unei societăți este procesul prin care o societate decide să-și suspende activitatea, temporar, fără ca aceasta să își înceteze existența. S-ar putea spune, așadar, că societatea există ca atare, dar este inactivă.

Consecințele și obligațiile care decurg din încetare sunt următoarele:
 • activitatea societății încetează temporar,
 • societatea devine inactivă, dar își păstrează personalitatea juridică,
 • nu se pot emite facturi pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii specifice activitatii.
Documente necesare pentru întreruperea temporară a activității unei societati:
 •  cereri de înregistrare a menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei;
 • declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora  activităţile declarate;
 • hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii, prin care va fi specificată durata suspendării, precum şi momentul reluării activităţii;
 • certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
 • dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale în vigoare.
Unde se depun aceste documente:

Documentele se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social.

Modalități de depunere a documentelor
 • direct la ghișeu, de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau avocatul, în baza unei împuterniciri avocațiale, ori oricare asociat, acționar sau membru.
 •  prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire,
 • on-line, cu semnătură electronică extinsă, prin intermediul portalului de servicii,
Perioada maximă de suspendare a activității

Intreruperea activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani. Această perioadă se calculează de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă după expirarea acestei perioade, activitatea societăţii nu este reluată, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a ONRC. În această perioadă, societatea își poate relua activitatea oricând.

Legislaţia aplicabilă:

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor
HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale