PFA

Featured Image

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a persoanei fizice autorizate

Ca și în cazul societăților comerciale, primul pas pentru înregistrarea unui PFA este rezervarea denumirii firmei care se face prin completarea unei cerereri de verificare a disponibilității numelui.

După parcurgerea acestui prim pas, se vor întocmi și depune următoarele documente la registrul comertului:

 1. Cererea de înregistrare
 2. Anexa privind înregistrarea fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți;
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei, în original;
 5. Actul de identitate al titularului PFA;
 6. Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru;
 7. Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT;
 8. Informaţiile din cazierul fiscal, în original – ;
 9. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 ;
  • Art. 7 din OUG nr. 44/2008: Declaraţia persoanei fizică titulară a persoanei fizice autorizate, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de persoana fizică autorizată, în original – ;
  • declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original -;
  • copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale -;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – ;
 10. În cazul în care cererea de înregistrare este semnată de  persoana împuternicită, se va depune și declarația pe proprie răspundere dată sub semnătură privată de titularul PFA, din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile legale privind deținerea și exercitarea acestei calități.

Sursa: ONRC