Înființare societate

Acestea sunt reglementate de LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului

Înregistrare
 1. Cererea de înregistrare;
 2. Anexa privind înregistrarea fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz ;
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei -;
 5. Actul constitutiv (original) ;
 6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar. – ;
 7. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte);
 8. După caz, declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat – ;
 9. Cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal (obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original – ;
 10. Dacă este cazul:
  • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată) -;
  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă;
  • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
  • dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege, respectiv dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate (în original sau copie certificată) – ;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original); –
 11. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice -;
 12. Dovezile privind plata tarifului legal -:

 

Daca ai nevoie de ajutor pentru redactarea documentelor, scrie-ne:

Nume