Plan de conturi

1 CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE CLASS 1 – CAPITAL, PROVISIONS, LOANS AND SIMILAR DEBTS ACCOUNTS
10  CAPITAL ŞI REZERVE CAPITAL AND RESERVES
101  Capital Capital
1011  Capital subscris nevărsat (P) Subscribed capital not paid
1012  Capital subscris vărsat (P) Subscribed capital paid
1015  Patrimoniul regiei (P) Patrimony (autonomous public sector entities)
102  Elemente asimilate capitalului Items similar to capital
1023  Patrimoniul privat*4 (P) Private patrimony
1026  Patrimoniul public*5 (P) Public patrimony
1027  Capital subscris reprezentând datorii financiare*6 (P) Subscribed capital representing finacial liabilities*6
1028  Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei (A/P) Share capital adjustments
103  Alte elemente de capitaluri proprii Other components of equity
1031  Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) Benefits granted to employees as equity instruments
1032  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P) Equity component of compound financial instruments
1033  Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate*7 (A/P) Foreign exchange differences related to a net investment in a foreign operation
1034  Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P) Current profit tax and deferred profit tax recognized as equity
1035  Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) Differences from changes in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income
1036  Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) Foreign exchange differences related to non-monetary financial assets in foreign currency at fair value through other comprehensive income
1037  Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P) Differences related to cash flow hedging instruments (the efficient portion)
1038  Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) Other components of equity
104  Prime de capital Premium related to capital
1041  Prime de emisiune (P) Share premium
1042  Prime de fuziune/divizare (P) Merger premium
1043  Prime de aport (P) Share premium contribution in kind
1044  Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) Debenture conversion premium
1048  Alte prime de capital (P) Other share premium
105  Rezerve din reevaluare Revaluation reserve
1051  Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P) Reserves from the revaluation of intangible assets
1052  Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P) Reserves from the revaluation of tangible assets
1055  Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) Reserves from the revaluation of right-of-use assets for assests  received under lease agreements
106  Rezerve Reserves
1061  Rezerve legale (P) Legal reserve
1063  Rezerve statutare sau contractuale (P) Statutory or contractual capital reserve
1068  Alte rezerve (P) Other reserves
107  Diferenţe de curs valutar din conversie Foreign exchange differences on translation
1071  Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare*8 (A/P) Foreign exchange differences from the conversion of a foreign operation included in the consolidation
1072  Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (A/P) Foreign exchange differences from the conversion of the separate annual financial statements into a presentation currency different than the functional currency
108  Interese care nu controlează*9 Non-controlling interests*9
1081  Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar (A/P) Non-controlling interests – profit (loss) for the period
1082  Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii (A/P) Non-controlling interests – other own capital
109  Acţiuni proprii Own shares
1091  Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt*10 (A) Short-term own shares
1092  Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A) Long-term own shares
1095  Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) Shares of the absorbing entity owned by the entity absorbed
11  REZULTATUL REPORTAT RETAINED EARNINGS
117  Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 Retained earnings, except from the first time adoption of IAS 29
1171  Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) Profit/loss carried forward
1172  Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*11 (A/P) Retained earnings from the first time adoption of IAS, less IAS 29*11
1173  Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P) Retained earnings resulting from changes in accounting policies
1174  Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) Retained earnings resulting from the correction of accounting errors
1175  Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) Retained earnings representing the realized revaluation reserve surplus
1176  Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P) Retained earnings arising from the transition to accounting regulations conforming to European Directives
1177  Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P) Retained earnings from the transition to the application of IFRS, less IAS 29
1178  Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P) Retained earnings from using, at the date of transition to IFRS, of fair value as deemed cost
118  Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 (A/P) Retained earnings from the first time adoption of IAS 29
12  REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
121  Profit sau pierdere (A/P) Profit (loss) for the period
129  Repartizarea profitului (A) Profit appropriation
14  CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII GAINS OR LOSSES IN RESPECT OF ISSUANCE, REDEMPTION, SALE, FREE TRANSFER OR CANCELLATION OF OWN EQUITY INSTRUMENTS
141  Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Gains in respect of sales or cancellation of own equity instruments
1411  Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P) Gains in respect of sales of own equity instruments
1412  Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) Gains in respect of cancellation of own equity instruments
149  Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Losses in respect of issuance, redemption, sale, free transfer or cancellation of own equity instruments
1491  Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A) Losses in respect of sales from own equity instruments
1495  Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A) Losses arising from reorganizations, caused by cancellation of equity instruments held
1498  Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) Other losses from own equity instruments
15  PROVIZIOANE PROVISIONS
151  Provizioane Provisions
1511  Provizioane pentru litigii (P) Provisions for litigation
1512  Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) Provisions for guarantees to customers
1513  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P) Provisions for the decommissioning of tangible non-current assets and other similar actions
1514  Provizioane pentru restructurare (P) Provisions for restructuring costs
1517  Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P) Provisions for employee benefits
1518  Alte provizioane (P) Other provisions
16  ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE LOANS AND SIMILAR DEBTS
161  Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Debenture loans
1614  Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) Foreign debenture loans guaranteed by the State
1615  Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) Foreign debenture loans guaranteed by banks
1617  Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) Domestic debenture loans guaranteed by the State
1618  Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) Other debenture loans
162  Credite bancare pe termen lung Long-term bank loans
1621  Credite bancare pe termen lung (P) Long-term bank loans
1622  Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) Long-term bank loans in arrears
1623  Credite externe guvernamentale (P) Foreign Government loans
1624  Credite bancare externe garantate de stat (P) Foreign loans guaranteed by the State
1625  Credite bancare externe garantate de bănci (P) Foreign loans guaranteed by banks
1626  Credite de la trezoreria statului (P) State Treasury loans
1627  Credite bancare interne garantate de stat (P) Domestic loans guaranteed by the State
166  Datorii care privesc imobilizările financiare Debts relating to financial assets
1661  Datorii faţă de entităţile din grup (P) Debts towards group entities
1663  Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) Debts towards associates and jointly controlled entities
167  Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) Other loans and similar debts
168  Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate Accrued interest on loans and similar debts
1681  Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) Accrued interest on debenture loans
1682  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) Accrued interest on long-term bank loans
1685  Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup (P) Accrued interest on group entities
1686  Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) Accrued interest on debts towards associates and jointly controlled entities
1687  Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) Accrued interest on other loans and similar debts
169  Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii Premium from reimbursement of bonds and other debts
1691  Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A) Premium from reimbursement of bonds
1692  Prime privind rambursarea altor datorii (A) Premium from reimbursement of other debts
2 CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE CLASS 2 – NON-CURRENT ASSETS, INVESTMENT PROPERTY AND BEARER PRODUCTIVE ASSETS ACOUNTS
20  IMOBILIZĂRI NECORPORALE INTANGIBLE ASSETS
203  Cheltuieli de dezvoltare (A) Development costs
205  Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) Concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and assets
206  Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A) Intangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources
207  Fond comercial Goodwill
2071  Fond comercial pozitiv*12 (A) Positive goodwill
208  Alte imobilizări necorporale (A) Other intangible assets
21  IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE TANGIBLE ASSETS AND INVESTMENT PROPERTY
211  Terenuri şi amenajări de terenuri Freehold land and land improvements
2111  Terenuri (A) Freehold land
2112  Amenajări de terenuri (A) Land improvements
212  Construcţii (A) Buildings
213  Instalaţii tehnice şi mijloace de transport Plant, machinery and motor vehicles
2131  Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) Plant and machinery
2132  Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) Measurement, control and adjustment devices
2133  Mijloace de transport (A) Motor vehicles
214  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) Fixtures and fittings
215  Investiţii imobiliare Investment property
2151  Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă (A) Investment property measured at fair value
2152  Investiţii imobiliare evaluate la cost (A) Investment property measured at cost
216  Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A) Tangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources
218  Plante productive Bearer plants
22  IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE TANGIBLE ASSETS AND BEARER BIOLOGICAL ASSETS IN TRANSIT
223  Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A) Plant, machinery and motor vehicles in transit
224  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A) Fixtures and fittings in transit
227  Active biologice productive în curs de aprovizionare (A) Bearer biological assets in transit
23  IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE TANGIBLE ASSETS AND INVESTMENT PROPERTY IN PROGRESS
231  Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) Tangible assets in progress
235  Investiţii imobiliare în curs de execuţie Investment property in progress
2351  Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă (A) Investment property in progress measured at fair value
2352  Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (A) Investment property in progress measured at cost
24  ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE BEARER BIOLOGICAL ASSETS
241  Active biologice productive*13 Bearer biological assets*13
2411  Active biologice productive evaluate la valoarea justă (A) Bearer biological assets measured at fair value
2412  Active biologice productive evaluate la cost (A) Bearer biological assets measured at cost
25  DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING RIGHT OF USE FOR ASSETS RECEIEVED UNDER LEASE AGREEMENTS
251  Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (A) Right-of-use assets for assets received under lease agreements
26  IMOBILIZĂRI FINANCIARE FINANCIAL ASSETS
261  Acţiuni deţinute la filiale Shares in subsidiaries
2611  Titluri contabilizate la cost (A) Investments accounted for at cost
2612  Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) Investments measured at fair value through profit or loss
2613  Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A) Investments measured at fair value through other comprehensive income
262  Acţiuni deţinute la entităţi asociate Shares in associates
2621  Titluri contabilizate la cost (A) Investments accounted for at cost
2622  Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) Investments measured at fair value through profit or loss
2623  Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A) Investments measured at fair value through other comprehensive income
263  Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun Shares in jointly controlled entities
2631  Titluri contabilizate la cost (A) Investments accounted for at cost
2632  Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) Investments measured at fair value through profit or loss
2633  Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A) Investments measured at fair value through other comprehensive income
264  Titluri puse în echivalenţă (A) Investments accounted for using the equity method
265  Alte titluri imobilizate (A) Other long term investments
266  Certificate verzi amânate (A) Deferred green certificates
267  Creanţe imobilizate Long term receivables
2671  Sume de încasat de la entităţile din grup (A)  Amounts to be collected from group entities
2672  Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup (A)  Accrued interest on amounts to be collected from group entities
2673  Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) Receivables from associated and jointly controlled entities
2674  Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) Accrued interest on receivables from associated and jointly controlled entities
2675  Împrumuturi acordate pe termen lung (A) Long term loans
2676  Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) Accrued interest on long term loans
2677  Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) Bonds acquired on third party issuances
2678  Alte creanţe imobilizate (A) Other long term receivables
2679  Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) Accrued interest on other long term receivables
269  Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare Amounts payable in relation with financial non-current assets
2691  Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P) Amounts payable in relation with shares in subsidiaries
2692  Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P) Amounts payable in relation with shares in associated entities
2693  Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P) Amounts payable in relation with shares in jointly controlled entities
2695  Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) Amounts payable in relation with other financial assets
28  AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST DEPRECIATION OF NON-CURRENT ASSETS, INVESTMENT PROPERTY AND BEARER BIOLOGICAL ASSETS MEASURED AT COST
280  Amortizări privind imobilizările necorporale Amortization of intangible assets
2803  Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) Amortization of development costs
2805  Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) Amortization of concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and assets
2806  Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) Amortization of intangible assets related to exploration and evaluation of mineral resources
2808  Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) Amortization of other intangible assets
281  Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost Depreciation of tangible assets and investment property measured at cost
2811  Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) Depreciation of land improvements
2812  Amortizarea construcţiilor (P) Depreciation of buildings
2813  Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) Depreciation of plant, machinery and motor vehicles
2814  Amortizarea altor imobilizări corporale (P) Depreciation of other tangible assets
2815  Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P) Depreciation of investment property measured at cost
2816  Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) Depreciation of tangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources
2818  Amortizarea plantelor productive (P) Depreciation of bearer plants
284  Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost (P) Depreciation of bearer biological assets measured at cost
285  Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) Amortization of right of use for assets received under lease agreements
29  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST ADJUSTMENTS FOR IMPAIRMENT OF NON-CURRENT ASSETS, INVESTMENT PROPERTY AND BEARER BIOLOGICAL ASSETS MEASURED AT COST
290  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Impairment of intangible assets
2903  Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) Impairment of development costs
2905  Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) Impairment of concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and assets
2906  Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P) Impairment of intangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources measured at cost
2907  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (P) Impairment of intangible assets with indefinite useful lives
2908  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) Impairment of other intangible assets
291  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost Impairment of tangible assets and investment property measured at cost
2911  Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) Impairment of land and land improvements
2912  Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) Impairment of buildings
2913  Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) Impairment of plant, machinery and motor vehicles
2914  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) Impairment of other tangible assets
2915  Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P) Plant, machinery and motor vehicles measured at cost
2916  Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P) Impairment of tangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources measured at cost
2918  Ajustări pentru deprecierea plantelor productive (P) Impairment of bearer plants
293  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie Impairment of non-current assets in progress
2931  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) Impairment of tangible assets in progress
2935  Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P) Impairment of investment property in progress measured at cost
294  Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost (P) Impairment of bearer biological assets measured at cost
295  Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) Impairment of right-of-use assets for assests  received under lease agreements
296  Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare Impairment of financial assets
2961  Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P) Impairment of shares in subsidiaries
2962  Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) Impairment of investment in associated and jointly controlled entities
2963  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) Impairment of other long term investments
2964  Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup (P) Impairment of amounts to be collected from group entities
2965  Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) Impairment of receivables in relation with associated and jointly controlled entities
2966  Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) Impairment of long term loans
2968  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) Impairment of other receivables
3 CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CLASS 3 – INVENTORY, WORK IN PROGRESS AND NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE ACCOUNTS
30  STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE RAW MATERIALS AND CONSUMABLES
301  Materii prime (A) Raw materials
302  Materiale consumabile Consumables
3021  Materiale auxiliare (A) Auxiliary materials
3022  Combustibili (A) Fuel
3023  Materiale pentru ambalat (A) Packaging materials
3024  Piese de schimb (A) Spare parts
3025  Seminţe şi materiale de plantat (A) Seeds and sapling
3026  Furaje (A) Fodder
3028  Alte materiale consumabile (A) Other consumables
303  Alte materiale (A) Other materials
308  Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P) Price differences on raw materials and consumables
31  ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE
311  Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (A) Non-current assets held for sale
32  STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE Inventories in transit
321  Materii prime în curs de aprovizionare (A) Raw materials in transit
322  Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) Consumables in transit
323  Alte materiale în curs de aprovizionare (A) Other materials in transit
326  Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A) Biological assets in the form of inventory in transit
327  Mărfuri în curs de aprovizionare (A) Goods purchased for resale in transit
328  Ambalaje în curs de aprovizionare (A) Packaging materials in transit
33  PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE Work in progress
331  Produse în curs de execuţie (A) Work in progress
332  Servicii în curs de execuţie (A) Services in progress
34  PRODUSE Goods
341  Semifabricate (A) Semi-finished goods
345  Produse finite (A) Finished goods
346  Produse reziduale (A) Residual products
347  Produse agricole (A) Agricultural products
348  Diferenţe de preţ la produse (A/P) Price differences on goods
35  STOCURI AFLATE LA TERŢI Inventories at third parties
351  Materii şi materiale aflate la terţi (A) Raw materials and consumables at third parties
354  Produse aflate la terţi (A) Goods at third parties
356  Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A) Biological assets in the form of inventory at third parties
357  Mărfuri aflate la terţi (A) Goods for resale at third parties
358  Ambalaje aflate la terţi (A) Packaging materials at third parties
36  ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR Biological assets in the form of inventory
361  Active biologice de natura stocurilor Biological assets in the form of inventory
3611  Active biologice de natura stocurilor evaluate la valoarea justă (A) Biological assets in the form of inventory measured at fair value
3612  Active biologice de natura stocurilor evaluate la cost (A) Biological assets in the form of inventory measured at cost
368  Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P) Price differences on biological assets in the form of inventory
37  MĂRFURI GOODS PURCHASED FOR RESALE
371  Mărfuri (A) Goods purchased for resale
378  Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P) Price differences on goods purchased for resale
38  AMBALAJE PACKAGING
381  Ambalaje (A) Packaging
388  Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P) Price differences on packaging
39  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE WRITE-DOWN OF INVENTORIES AND WORK IN PROGRESS
391  Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P) Write-down of raw materials
392  Ajustări pentru deprecierea materialelor Write-down of materials
3921  Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) Write-down of consumables
3922  Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P) Write-down of other materials
393  Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P) Write-down of work in progress
394  Ajustări pentru deprecierea produselor Write-down of goods
3941  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) Write-down of semi finished goods
3945  Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) Write-down of finished goods
3946  Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P) Write-down of residual products
3947  Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P) Write-down of agricultural products
395  Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi Write-down of inventories held at third parties
3951  Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P) Write-down of raw materials and consumables at third parties
3952  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P) Write-down of semi finished goods at third parties
3953  Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P) Write-down of finished goods at third parties
3954  Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P) Write-down of residual products at third parties
3955  Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P) Write-down of agricultural products at third parties
3956  Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P) Write-down of biological assets in the form of inventory at third parties
3957  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P) Write-down of goods for resale at third parties
3958  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P) Write-down of packaging materials at third Parties
396  Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P) Write-down of biological assets in the form of inventory
397  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) Write-down of goods purchased for resale
398  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) Write-down of packaging materials
4 CLASA 4 – CONTURI DE TERŢI CLASS 4 – THIRD PARTY ACCOUNTS
40  FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE SUPPLIERS AND SIMILAR ACCOUNTS
401  Furnizori (P) Suppliers
403  Efecte de plătit (P) Bills of exchange payable
404  Furnizori de imobilizări (P) Suppliers of non-current assets
405  Efecte de plătit pentru imobilizări (P) Bills of exchange payable to suppliers of non-current assets
406  *** Eliminat  *** Removed
408  Furnizori – facturi nesosite (P) Suppliers – invoices to be received
409  Furnizori – debitori Advance payments to suppliers
4091  Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) Advance payments to suppliers for the purchase of inventories
4092  Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A) Advance payments to suppliers for the purchase of services
4093  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) Advance payments for the purchase of tangible assets
4094  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) Advance payments for the purchase of intangible assets
41  CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE CUSTOMERS AND SIMILAR ACCOUNTS
411  Clienţi Customers
4111  Clienţi (A) Customers
4118  Clienţi incerţi sau în litigiu (A) Doubtful customers or customers involved in litigation
413  Efecte de primit de la clienţi (A) Bills of exchange receivable
418  Clienţi – facturi de întocmit (A) Customers – invoices to be issued
419  Clienţi – creditori (P)  Advance payments from customers
42  PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE Payroll and similar accounts
421  Personal – salarii datorate (P) Employees – salaries payable
422  Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt Other employee benefits, except short-term benefits
4221  Beneficii postangajare (P) Post-employment benefits
4222  Alte beneficii pe termen lung (P) Other long-term benefits
4223  Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P) Termination benefits
423  Personal – ajutoare materiale datorate (P) Other social benefits granted to employees
424  Prime reprezentând participarea personalului la profit*14 (P) Profit share payable to employees*14
425  Avansuri acordate personalului (A) Advances to employees
426  Drepturi de personal neridicate (P) Employees’ rights not claimed
427  Reţineri din salarii datorate terţilor (P) Retentions from salaries payable to third parties
428  Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul Other employee-related debts and claims
4281  Alte datorii în legătură cu personalul (P) Other employee-related debts
4282  Alte creanţe în legătură cu personalul (A) Other employee-related claims
43  ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE Social security and similar accounts
431  Asigurări sociale Social security
4311  Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) Company’s contribution to social security
4312  Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) Employees’ contribution to pension fund
4313  Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) Company’s contribution to health insurance
4314  Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) Employees’ contribution to health insurance
4315  Contribuţia de asigurări sociale (P) Social security contributions
4316  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P) Health fund contributions
4318  Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate*15 (P) Other health fund contributions*15
436  Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P) Work insurance contribution
437  Ajutor de şomaj Unemployment fund
4371  Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) Company’s contribution to unemployment fund
4372  Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) Employees’ contribution to unemployment fund
438  Alte datorii şi creanţe sociale Other personnel-related debts and claims
4381  Alte datorii sociale (P) Other personnel-related debts
4382  Alte creanţe sociale (A) Other personnel-related claims
44  BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE AMOUNTS PAYABLE TO THE STATE BUDGET, SPECIAL FUNDS AND SIMILAR ACCOUNTS
441  Impozitul pe profit şi alte impozite Profit tax and other taxes
4411  Impozitul pe profit curent*) (P) Current profit tax*)
4412  Impozitul pe profit amânat (A/P) Deferred tax
4413  Diferenţe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale (A/P) Tax differences from uncertainty over tax treatments
4415  Impozitul specific unor activităţi (P) Tax on specific activities
442  Taxa pe valoarea adăugată Value added tax
4423  TVA de plată (P) VAT payable
4424  TVA de recuperat (A) VAT receivable
4426  TVA deductibilă (A) Input VAT
4427  TVA colectată (P) Output VAT
4428  TVA neexigibilă (A/P) VAT under settlement
444  Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) Tax on salaries
445  Subvenţii Subsidies
4451  Subvenţii guvernamentale (A) Government subsidies
4452  Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) Non-repayable loans in the form of grants
4458  Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A) Other amounts receivable in the form or grants
446  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) Other taxes and similar liabilities
447  Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (P) Special funds – taxes and similar liabilities
448  Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului Other debts and claims with the Treasury
4481  Alte datorii faţă de bugetul statului (P) Other debts payable to the Treasury
4482  Alte creanţe privind bugetul statului (A) Other claims receivable from the Treasury
45  GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI GROUP AND SHAREHOLDERS / ASSOCIATES
451  Decontări între entităţile din grup Settlement between group entities
4511  Decontări între entităţile din grup (A/P) Settlement between group entities
4518  Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup (A/P) Accrued interest for settlement between group entities
453  Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun Settlement with associated and jointly controlled entities
4531  Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) Settlement with associated and jointly controlled entities
4538  Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) Accrued interest for settlement with associated and jointly controlled entities
455  Sume datorate acţionarilor/asociaţilor Amounts owed to shareholders
4551  Acţionari/Asociaţi – conturi curente (P) Shareholders / associates – current accounts
4558  Acţionari/Asociaţi – dobânzi la conturi curente (P) Accrued interest on shareholders’/associates’ current accounts
456  Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) Transactions with shareholders / associates related to capital
457  Dividende de plătit (P) Dividends payable
458  Decontări din operaţiuni în participaţie Transactions related to joint operations
4581  Decontări din operaţiuni în participaţie – pasiv (P) Transactions related to joint operations – liability
4582  Decontări din operaţiuni în participaţie – activ (A) Transactions related to joint operations – asset
46  DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE SUNDRY DEBTORS AND CREDITORS AND TRANSACTIONS WITH DERIVATIVE INSTRUMENTS
461  Debitori diverşi (A) Sundry debtors
462  Creditori diverşi (P) Sundry creditors
463  Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (A) Receivables representing dividends distributed during the financial year
464  Decontări aferente contractelor de leasing Transactions related to lease agreements
4641  Datorii aferente contractelor de leasing*1 (P) Lease liabilities*1
4642  Creanţe aferente contractelor de leasing (A) Lease receivables
465  Operaţiuni cu instrumente derivate Operations with derivative instruments
4651  Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (P) Liabilities from operations with derivative instruments
4652  Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (A) Receivables from operations with derivative instruments
466  Decontări din operaţiuni de fiducie Settlements from fiduciary operations
4661  Datorii din operaţiuni de fiducie (P) Debts from fiduciary operations
4662  Creanţe din operaţiuni de fiducie (A) Receivables from fiduciary operations
47  CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE ACCRUALS, SUBSIDIES AND SIMILAR ACCOUNTS
471  Cheltuieli înregistrate în avans (A) Deferred expenses
472  Venituri înregistrate în avans (P) Deferred income
473  Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P) Suspense account
474  Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii unui contract (A) Deferred amounts for securing and performing an agreement
475  Subvenţii pentru investiţii Investment subsidies
4751  Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) Governmental investment subsidiese
4752  Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) Non-repayable loans in the form of investment subsidies
4753  Donaţii pentru investiţii (P) Investment donations
4754  Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) Inventory surpluses in the form of non-current assets
4758  Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) Other amounts received in the form of investment subsidies
476  Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur Transactions related to sales with a right of return
4761  Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur (P) Repayment liabilities related to sales with a right of return
4762  Creanţe aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi (A) Receivables related the right to recover products from customers
478  Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P) Deferred income related to assets received by transfer from customers
48  DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII Internal transactions
481  Decontări între unitate şi subunităţi (A/P) Transactions between the entity and sub-units
482  Decontări între subunităţi (A/P) Transactions between sub-units
49  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR ALLOWANCES FOR DOUBTFUL DEBTS
490  Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor Allowances for doubtful debts representing advances to suppliers
4901  Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor (P) Allowances for doubtful debts related to purchases of goods in the form of inventory
4902  Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii (P) Allowances for doubtful debts related to services
4903  Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale (P) Allowances for doubtful debts related to tangible assets
4904  Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale (P) Allowances for doubtful debts related to intangible assets
491  Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P) Allowances for doubtful customers
4911  Ajustări pentru deprecierea creanţelor faţă de clienţi (P)*2 Allowances for doubtful debts to customers*2
4915  Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral (P)*3 Allowances for receivables expected not to be recovered in full*3
494  Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente contractelor de leasing (P) Allowances for doubtful debts related to lease agreements
495  Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)  Allowances for doubtful debts from group companies and shareholders / associates
496  Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P) Allowances for doubtful sundry debtors
5 CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE CLASS 5 – TREASURY ACCOUNTS
50  INVESTIŢII PE TERMEN SCURT SHORT TERM INVESTMENTS
505  Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) Redeemed debentures
506  Obligaţiuni (A) Debentures
507  Certificate verzi primite (A) Green certificates received
508  Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate Other short term investments and related receivables
5081  Alte titluri de plasament (A) Other short term financial investments
5088  Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) Accrued interest on debentures and short term investments
509  Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P) Amounts payable for short term financial investments
51  CONTURI LA BĂNCI BANK ACCOUNTS
511  Valori de încasat Outstanding lodgements
5112  Cecuri de încasat (A) Cheques
5113  Efecte de încasat (A) Bills of exchange held to maturity
5114  Efecte remise spre scontare (A) Bills of exchange forwarded for discount
512  Conturi curente la bănci Cash at bank
5121  Conturi la bănci în lei (A) Cash at bank in lei
5124  Conturi la bănci în valută (A) Cash at bank in foreign currencies
5125  Sume în curs de decontare (A) Amounts under settlement
518  Dobânzi Interest
5186  Dobânzi de plătit (P) Accrued interest payable
5187  Dobânzi de încasat (A) Accrued interest receivable
519  Credite bancare pe termen scurt Short term bank loans
5191  Credite bancare pe termen scurt (P) Short term bank loans
5192  Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P) Short term bank loans in arrears
5193  Credite externe guvernamentale (P) Foreign Government loans
5194  Credite externe garantate de stat (P) Foreign loans guaranteed by the State
5195  Credite externe garantate de bănci (P) Foreign loans guaranteed by banks
5196  Credite de la trezoreria statului (P) State Treasury loans
5197  Credite interne garantate de stat (P) Domestic loans guaranteed by the State
5198  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) Accrued interest on short term loans
53  CASA PETTY CASH
531  Casa Petty cash
5311  Casa în lei (A) Petty cash in RON
5314  Casa în valută (A) Petty cash in foreign currencies
532  Alte valori Cash equivalents
5321  Timbre fiscale şi poştale (A) Postage and fiscal stamps
5322  Bilete de tratament şi odihnă (A) Holiday vouchers
5323  Tichete şi bilete de călătorie (A) Transport tickets
5328  Alte valori (A) Cash equivalents
54  ACREDITIVE LETTERS OF CREDIT
541  Acreditive Letters of credit
5411  Acreditive în lei (A) Letters of credit in RON
5414  Acreditive în valută (A) Letters of credit in foreign currencies
542  Avansuri de trezorerie*16 (A) Cash advances*16
58  VIRAMENTE INTERNE INTERNAL TRANSFERS
581  Viramente interne (A/P) Internal transfers
59  AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE IMPAIRMENT OF TREASURY ACCOUNTS
595  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P) Impairment of redeemed debentures
596  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P) Impairment of debentures
598  Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P) Impairment of other short-term financial investments and related receivables
6 CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI ŞI PIERDERI CLASS 6 – EXPENSE AND LOSS ACCOUNTS
60  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE EXPENSES RELATED TO INVENTORIES
601  Cheltuieli cu materiile prime Raw materials
602  Cheltuieli cu materialele consumabile Consumables
6021  Cheltuieli cu materialele auxiliare Auxiliary materials
6022  Cheltuieli privind combustibilii Fuel
6023  Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Packaging materials
6024  Cheltuieli privind piesele de schimb Spare parts
6025  Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat Seeds and sapling
6026  Cheltuieli privind furajele Fodder
6028  Cheltuieli privind alte materiale consumabile Other consumables
603  Cheltuieli privind alte materiale Other materials
604  Cheltuieli privind materialele nestocate Materials not stored
605  Cheltuieli privind energia şi apa Electricity, heating and water
6051 Cheltuieli privind consumul de energie Expenses regarding energy consumption
6052 Cheltuieli privind consumul de apă Expenses regarding water consumption
606  Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor Losses related to biological assets in the form of inventory
607  Cheltuieli privind mărfurile Goods for resale
608  Cheltuieli privind ambalajele Packaging costs
609  Reduceri comerciale primite Trade discounts received
61  CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI Third party services
611  Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Maintenance and repair expenses
612  Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile Royalties and rental expenses
613  Cheltuieli cu primele de asigurare Insurance premiums
614  Cheltuieli cu studiile şi cercetările Research expenses
615  Cheltuieli cu pregătirea personalului Staff training expenses
62  CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI Other third party services
621  Cheltuieli cu colaboratorii Externally contracted manpower
622  Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Commissions and fees
623  Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Entertainment, promotion and advertising
6231  Cheltuieli de protocol Entertainment
6232  Cheltuieli de reclamă şi publicitate Promotion and advertising
624  Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal Transport of goods and personnel
625  Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări Travel
626  Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii Postage and telecommunications
627  Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate Bank commissions and similar charges
628  Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Other third party services
63  CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE Other taxes, duties and similar expenses
635  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Other taxes, duties and similar expenses
64  CHELTUIELI CU PERSONALUL Personnel expenses
641  Cheltuieli cu salariile personalului Salaries
642  Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor Expenses with benefits in kind and meal tickets
6421  Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor Expenses with benefits in kind for employees
6422  Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor  Expenses with  tickets granted to employees
643  Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii Expenses with remunerations in the form of own equity instruments
644  Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit Expenses with bonuses for employees from profit
645  Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială Social security contributions
6451  Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale Expenses with company’s contribution to social security
6452  Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj Expenses with company’s contribution to unemployment fund
6453  Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate Expenses with company’s contribution to health insurance
6455  Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (A) Expenses with company’s contribution to life insurance
6456  Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative Expenses with company’s contribution to optional pension funds
6457  Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate Expenses with company’s contribution to voluntary insurance premiums
6458  Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială Other social security and welfare contributions
646  Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă Work insurance expenses
6461 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor Expenses regarding asiguratory labor contribution corresponding to employees
6462 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii Expenses regarding asiguratory labor contribution corresponding to persons, other than employees
65  ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE Other operating expenses
651  Cheltuieli din operaţiuni de fiducie Expenses from fiduciary operations
6511  Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei Expenses arising from setting of the fiduciary agreement
6512  Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie Expenses from fiduciary operations
6513  Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie Expenses arising from fiduciary liquidating operations
652  Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător Expenses with the environment protection
653  Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării Expenses related to non-current assets (or disposal groups) held for sale
6531  Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării Losses from valuation of assets held for sale
6532  Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării Expenses with disposal of assets held for sale
654  Pierderi din creanţe şi debitori diverşi Bad debts written off
655  Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor Expenses from revaluation of non-current assets
6551  Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale Expenses from revaluation of intangible assets
6552  Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Expenses from revaluation of tangible assets
6555  Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing Expenses from revaluation of right-of-use assets for assests  received under lease agreements
656  Cheltuieli privind investiţiile imobiliare Expenses on investment property
6561  Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare Losses on fair value valuation of investment property
6562  Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare Expenses on disposal of investment property
6565  Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare Losses from fair value valuation of right-of-use assets that meet the definition of investment property
657  Cheltuieli privind activele biologice Expenses on biological assets
6571  Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive Losses from fair value valuation of bearer biological assets
6572  Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor Losses from fair value valuation of biological assets in the form of inventory
6573  Cheltuieli cu cedarea activelor biologice productive Expenses with disposal of bearer biological assets
658  Alte cheltuieli de exploatare Other operating expenses
6581  Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi Compensations, fines and penalties
6582  Cheltuieli cu donaţiile acordate Gifts and subsidies granted
6583  Cheltuieli cu cedarea altor active şi alte operaţiuni de capital Net value of assets disposed of and other capital transactions
6584  Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări Expenses with amounts or goods granted as sponsorship
6585  Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar Expenses from fair value valuation of the liabilities in cash-settled share-based payments
6586  Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale*17 Expenses with transfers and contributions caused by special laws
6587  Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare Expenses with natural disasters and other similar events
6588  Alte cheltuieli de exploatare Other operating expenses
66  CHELTUIELI FINANCIARE FINANCIAL EXPENSES
661  Cheltuieli şi pierderi privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare Expenses and losses on operations with securities and other financial instruments
6611  Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării Losses related to financial assets and liabilities held for trading
6612  Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Losses related to financial assets and liabilities at fair value through profit or loss
6613  Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global Expenses related to financial assets measured at fair value through other compehensive income
6615  Pierderi aferente activelor financiare reclasificate Losses related to reclassified financial assets
6618  Alte cheltuieli Other expenses
662  Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire Expenses on operations with derivative instruments and losses on hedge accounting
6621  Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării Losses on operations with derivative instruments held for trading
6622  Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă) Losses concerning cash flow hedging instruments (the ineffective portion)
6623  Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii Interest expense related to derivative instruments designated as interest rate hedging instruments
6624  Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste Losses on instruments hedged as part of a fair value hedge
6625  Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste Losses on fair value hedging instruments
663  Pierderi din creanţe legate de participaţii Losses on amounts receivable in relation with long term financial investments
664  Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate Losses on disposal of financial investments
6641  Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate Losses on disposal of long term financial investments
6642  Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate Losses on disposal of short term financial investments
6643  Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute Expenses on disposal of subsidiaries acquired exclusively with a view to resale
665  Cheltuieli din diferenţe de curs valutar Foreign exchange losses
6651  Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*18 Foreign exchange losses related to monetary items denominated in a foreign currency*18
6652  Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate Foreign exchange losses from valuation of monetary items that form part of the net investment in a foreign operation
666  Cheltuieli privind dobânzile Interest expense
667  Cheltuieli privind sconturile acordate Discounts granted
668  Alte cheltuieli financiare Other financial expenses
6681  Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare Expenses with deferral of a payment beyond normal credit terms
6682  Cheltuieli privind dobânzile aferente plăţilor în avans Expenses on interest related to prepaid expenses
6685  Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing Expenses on interest related to lease agreements
6688  Alte cheltuieli financiare Other financial expenses
68  CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE DEPRECIATION AND PROVISIONS; ADJUSTMENTS FOR IMPAIRMENT LOSSES
681  Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere Depreciation and provisions, adjustments for impairment losses – operating expenses
6811  Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost Depreciation of non-current assets, investment property and bearer biological assets measured at cost – operating expenses
6812  Cheltuieli de exploatare privind provizioanele Provisions – operating expenses
6813  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost Allowances for impairment of non-current assets, investment property and bearer biological assets measured at cost – operating expenses
6814  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente Allowances for impairment of current assets – operating expenses
6815  Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral*4 Allowances for receivables expected not to be recovered in full*4 – operating expenses
6816  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată Allowances for impairment of intangible assets with indefinite useful lives – operating expenses
6817  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial Impairment losses on goodwill – operating expenses
6818  Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor Allowances for doubtful debts representing advances to suppliers  – operating expenses
685  Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing Depreciation expenses for right-of-use assets for assests  received under lease agreements
686  Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare Impairment losses, write down of financial assets and provisions
6861  Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor Expenses on unwinding of provisions
6863  Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare Impairment losses on financial non-current assets
6864  Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente Impairment of current assets
6865  Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat Amortisation of differences on government securities
6868  Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii Amortisation of premiums of redemption on debentures and other debts
69  CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE EXPENSES WITH INCOME TAX AND OTHER TAXES
691  Cheltuieli cu impozitul pe profit curent*) Current profit tax expense*)
692  Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat Deferred profit tax expense
693  Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale Profit tax expense determined by uncertainty over tax treatments
695  Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi*2 Expenses wiith tax on specific activities*2
698  Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus Expenses with other taxes not included above
7 CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI ŞI CÂŞTIGURI CLASS 7 – REVENUE AND GAIN ACCOUNTS
70  CIFRA DE AFACERI NETĂ NET TURNOVER
701  Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor Sales of finished goods, agricultural products and biologicat assets in the form of inventory
7015  Venituri din vânzarea produselor finite Sales of finished goods
7017  Venituri din vânzarea produselor agricole Sales of agricultural products
7018  Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor Sales of biological assets in the form of inventory
702  Venituri din vânzarea semifabricatelor Sales of semi-finished goods
703  Venituri din vânzarea produselor reziduale Sales of residual products
704  Venituri din servicii prestate Services rendered
705  Venituri din studii şi cercetări Revenues from research studies
706  Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii Rental and royalty income
707  Venituri din vânzarea mărfurilor Sale of goods purchased for resale
708  Venituri din activităţi diverse Revenues from sundry activities
709  Reduceri comerciale acordate Trade discounts offered
71  VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE REVENUES ASSOCIATED TO THE PRODUCTION COST OF THE WORK IN PROGRESS
711  Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Revenues associated with the costs of the completed production
712  Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie Revenues associated with the cost of services in progress
713  Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii unui contract Revenues associated with the cost of for securing and performing an agreement
72  VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE CAPITALISED COST OF OWN PRODUCTION AND INVESTMENT PROPERTY
721  Venituri din producţia de imobilizări necorporale Capitalised costs of intangible non-current assets
722  Venituri din producţia de imobilizări corporale Capitalised costs of tangible non-current assets
725  Venituri din producţia de investiţii imobiliare Capitalised costs of investmet property
74  VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE SUBSIDIES FOR OPERATING ACTIVITIES
741  Venituri din subvenţii de exploatare Subsidies for operating activities
7411  Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*19 Subsidies for operating activities related to turnover*19
7412  Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale Subsidies for raw materials and consumables
7413  Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe Subsidies for other external costs
7414  Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului Subsidies for wages and salaries
7415  Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială Subsidies for social security contributions
7416  Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare Subsidies for other operating expenses
7417  Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare Subsidies for natural disasters and other similar events
7418  Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată Subsidies related to interest payable
7419  Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri Subsidies related to other income
75  ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE Other operating revenues
751  Venituri din operaţiuni de fiducie Revenues from fiduciary operations
7511  Venituri ocazionate de constituirea fiduciei Revenues arising from setting of the fiduciary agreement
7512  Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie Revenues from fiduciary operations
7513  Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie Revenues arising from legal fiduciary liquidating operations
753  Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării Revenues from non-current assets (or disposal groups) held for sale
7531  Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării Gains from valuation of assets held for sale
7532  Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării Revenues from disposal of assets held for sale
754  Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi Bad debts written off and subsequently collected
755  Venituri din reevaluarea imobilizărilor Revenues from revaluation of non-current assets
7551  Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale Revenues from revaluation of intangible assets
7552  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale Revenues from revaluation of tangible assets
7555  Venituri din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing Revenues from revaluation of right-of-use assets for assests  received under lease agreements
756  Venituri din investiţii imobiliare Revenues from investment property
7561  Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare Revenues from fair value valuation of investment property
7562  Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare Revenues from disposal of investment property
7565  Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare Gains from fair fair value valuation of right-of-use assets that meet the definition of investment property
757  Venituri din active biologice Revenues from biological assets
7571  Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive Gains from fair value valuation of bearer biological assets
7572  Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor Gains from fair value valuation of bearer biological assets in the form of inventory
7573  Venituri din cedarea activelor biologice productive Revenues on disposal of bearer biological assets
758  Alte venituri din exploatare Other operating revenues
7581  Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi Compensations, fines and penalties
7582  Venituri din donaţii primite Gifts and subsidies received
7583  Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital Proceeds from disposal of tangible and intangible assets and other capital transactions
7584  Venituri din subvenţii pentru investiţii Amortisation of investment subsidies
7585  Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar Revenues from  fair value valuation of the liabilities in cash-settled share-based payments
7586  Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale*2 Revenues representing transfers caused by special laws*2
7587  Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase Gains on bargain purchases
7588  Alte venituri din exploatare Other operating revenues
76  VENITURI FINANCIARE FINANCIAL REVENUES
761  Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt  Revenues from long and short term financial investments
7611  Venituri din acţiuni deţinute la filiale  Revenues from shares in subsidiaries
7612  Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate Revenues from shares on associated entities
7613  Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun Revenues from shares on jointly controlled entities
7615  Venituri din alte imobilizări financiare Revenues from other long term financial assets
7617  Venituri din investiţii financiare pe termen scurt Revenues from short term financial investments
762  Venituri şi câştiguri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare Revenues and gains on operations with securities and other financial instruments
7621  Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării Gains related to financial assets and liabilities held for trading
7622  Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Gains related to financial assets and liabilities at fair value through profit or loss
7623  Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global Gains related to financial assets measured at fair value through other compehensive income
7625  Câştiguri aferente activelor financiare reclasificate Gains related to reclassified financial assets
7628  Alte venituri Other revenues
763  Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire Revenues from operations with derivative instruments and gains on hedge accounting
7631  Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării Gains on operations with derivative instruments held for trading
7632  Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă) Losses concerning cash flow hedging instruments (the ineffective portion)
7633  Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii Interest revenues related to derivative instruments designated as interest rate hedging instruments
7634  Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste Gains on instruments hedged as part of a fair value hedge
7635  Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste Gains on fair value hedging instruments
764  Venituri din investiţii financiare cedate Revenues on disposal of financial investments
7641  Venituri din imobilizări financiare cedate Revenues on disposal of long term financial investments
7642  Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate Gains on disposal of short term financial investments
7643  Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute Revenues from disposal of subsidiaries acquired exclusively with a view to resale
765  Venituri din diferenţe de curs valutar Foreign exchange gains
7651  Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*20 Foreign exchange gains related to monetary items denominated in a foreign currency
7652  Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate Foreign exchange gains from valuation of monetary items that form part of the net investment in a foreign operation
766  Venituri din dobânzi Interest income
767  Venituri din sconturi obţinute Discounts received
768  Alte venituri financiare Other financial revenues
7681  Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare Revenues from deferral of a payment beyond normal credit terms
7688  Alte venituri financiare Other financial revenues
78  VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE WRITE BACK OF PROVISIONS, AMORTIZATION AND ADJUSTMENTS FOR DEPRECIATION OR IMPAIRMENT LOSSES
781  Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare Write back of provisions and adjustments for operating impairment losses
7812  Venituri din provizioane Write back of provisions
7813  Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost Revenues from adjustments for impairment of non-current assets, investment property and bearer biological assets measured at cost
7814  Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente Revenues from adjustments for impairment of current assets
7816  Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată Revenues from adjustments for impairment of intangible assets with indefinite useful lives
7818  Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor Revenues from adjustments for impairment of doubtful debts representing advances to suppliers
786  Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare Reversal of adjustments for amortization and impairment losses
7863  Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare Reversal of impairment losses on financial non-current assets
7864  Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente Reversal of impairment losses on current assets
7865  Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat Reversal of amortization of differences on government securities
79  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT DEFERRED TAX GAINS
792  Venituri din impozitul pe profit amânat Deferred tax gains
8 CLASA 8 – CONTURI SPECIALE CLASS 8 – SPECIAL ACCOUNTS
80  CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS
801  Angajamente acordate Commitments
8011  Giruri şi garanţii acordate Guarantees and endorsements
8018  Alte angajamente acordate Other commitments
802  Angajamente primite Commitments received
8021  Giruri şi garanţii primite Guarantees and endorsements
8028  Alte angajamente primite Other commitments received
803  Alte conturi în afara bilanţului Other off-balance sheet accounts
8031  Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare Tangible assets rented or received under other similar agreements
8032  Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare Assets held for processing or repair
8033  Valori materiale primite în păstrare sau custodie Assets held in custody
8034  Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare Receivables written off but still followed up
8035  Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă Inventory under the form of other materials used
8036  Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate Royalties, rents and similar debts
8037  Efecte scontate neajunse la scadenţă Bills of exchange discounted before maturity
8038  Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare State patrimony received for administration, concession and rented
8039  Alte valori în afara bilanţului Other off-balance sheet items
804  Certificate verzi Green certificates
805  Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă Interest for the leasing and other assimilated contracts not held till maturity
8051  Dobânzi de plătit Accrued interest payable
8052  Dobânzi de încasat*21 Accrued interest receivable
806  Certificate de emisii de gaze cu efect de seră Certificates for green house gases emissions
807  Active contingente Contingent assets
808  Datorii contingente Contingent liabilities
809  Creanţe preluate prin cesionare Assignment of receivables
89  BILANŢ Balance sheet
891  Bilanţ de deschidere Opening balance sheet
892  Bilanţ de închidere Closing balance sheet
9 CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE*22 CLASS 9 – MANAGEMENT ACCOUNTS*22
90  DECONTĂRI INTERNE INTERNAL TRANSACTIONS
901  Decontări interne privind cheltuielile Internal transactions relating to expenses
902  Decontări interne privind producţia obţinută Internal transactions related to costs of conversion
903  Decontări interne privind diferenţele de preţ Internal transactions relating to price differences
92  CONTURI DE CALCULAŢIE Cost accounts
921  Cheltuielile activităţii de bază Costs related to the core business
922  Cheltuielile activităţilor auxiliare Costs related to auxiliary activities
923  Cheltuieli indirecte de producţie Production overheads
924  Cheltuieli generale de administraţie Administrative overheads
925  Cheltuieli de desfacere Distribution costs
93  COSTUL PRODUCŢIEI Production cost
931  Costul producţiei obţinute Cost of output
933  Costul producţiei în curs de execuţie Cost of work in progress