La sfarsitul exercițiului  financiar, odată obținut rezultatul financiar al societatii, aceasta se poate afla în două situații:

– Societatea prezinta pierderi, ceea ce inseamna ca rezultatul este negativ,
– Societatea obține beneficii, când rezultatul este pozitiv,


Distribuirea profitului exercițiului

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii:
•rezerve legale;
•alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
•acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
•constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
•alte repartizări prevăzute de lege;
•participarea salariaţilor la profit;
•minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

! Atenție
Distribuirea profitului exercițiului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se înregistrează în contabilitate pe destinaţii după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
Suma privind rezervele constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin formula contabilă:

129 = 106

Profitul contabil rămas după distribuirea la rezerve se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 prin formula:

121 = %
117
129

Din contul 117, profitul nerepartizat preluat din contul 121 urmează să fie repartizat pe celelalte destinaţii legale, aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor:

În această bază, în raport cu situaţiile posibile, înregistrările sunt:
a) Decontarea pierderilor contabile la rezultatul reportat, sold debitor al contului 121:

117 = 121

b) Repartizarea profitului pe destinaţiile aprobate:
117  =  %
          446
          457
          106
          129

c) Impozitul pe dividende:

457 = 446

Dacă exerciţiul financiar s-a încheiat cu pierdere contabilă, aceasta se raportează ca sold debitor al contului 121 (cu semnul minus). La deschiderea exerciţiului financiar următor, pierderea se transferă în debitul contului 117, reprezentând pierderea neacoperită.

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi din cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capitalul social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.