ART. 183 din Legea societatilor 31/1990

(1) Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
(2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obţinut prin vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuinţat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.
(4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară.
(5) În toate cazurile, condiţiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exerciţiu financiar.

Neconstituirea rezervei legale este considerată infracțiune conform prevederilor art. 272 pct.6 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Rezerva legala se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar prin formula contabilă:

129 Repartizarea profitului = 106 Rezerve

Închiderea contului 129 Repartizarea profitului se efectuează la începutul exercițiului financiar următor prin formula contabilă:

121 Profit si pierdere = 129 Repartizarea profitului

Profitul contabil rămas după repartizare se preia  în contul 117 Rezultatul reportat, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a asociaților.