PERIOADA FISCALĂ LA TVA ÎN ANUL 2023 PENTRU PERSOANELE IMPOZABILE CARE EFECTUEAZĂ ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI

Perioada fiscală pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o
achiziţie intracomunitară de bunuri (AIC) devine luna calendaristică astfel:

Vezi aici

Exigibilitatea AIC intervine:

 la data emiterii facturii/autofacturii, dacă aceasta este emisă până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea de bunuri;
 în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea de bunuri, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la această dată.
În cazul plăţii unui avans* nu intervine exigibilitatea TVA, cu excepţia cazului în care se emite o factură de avans înaintea livrării de bunuri, caz
în care exigibilitatea intervine la data emiterii facturii.
*Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora.
[articol 284 Cod fiscal, punctul 28 alineat (1), (2) şi (3) normele metodologice date în aplicarea Codului fiscal, aprobate prin HG 1/2016]

Modificare vector fiscal

Schimbarea perioadei fiscale se notifică prin depunerea Declaraţiei de menţiuni*, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care
intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare de bunuri. [articol 322 alineat (8) Cod fiscal]

*Declaraţia de menţiuni este, după caz:

– Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;
– Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe
sedii permanente;
– Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România;
– Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
– Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal;
– Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/menţiuni/radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal;
– Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru instituţiile publice;
– Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare/menţiuni/radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere; sau FORMULAR 700
– Formularul 093 – Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României,
dar sunt stabilite în România prin sedii fixe.
Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a:
– Declaraţiei de menţiuni
– Deconturilor de TVA
Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari
Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice şi pentru persoanele fizice
[articol 336 alineat (1) litera a) si litera b), alineat (2) litera d) din Legea 207/2016 privind Codul de procedura fiscală]
Baza legală:
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ANAF 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
– Ordinul ANAF nr. 1941/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
Sursa: Anaf