Raporturile de munca ale zilierilor sunt guvernate de:

– Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, actualizata 2020;
– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri aprobate Ordinul nr. 831/600 din 2015.

Definitii

ZILIER – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;
BENEFICIAR DE LUCRĂRI – persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul
desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR – este întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;
ACTIVITĂŢI CU CARACTER OCAZIONAL – activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

Domenii de activitate – zilieri

 agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
 recuperarea materialelor – grupa 383;
 comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 publicitate – grupa 731;
activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001,
activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002
activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211,
activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon
pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale
pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510;
 facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
 facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 restaurante – clasa 5610;
 alte activităţi de alimentaţie n.c.a. – 5629;
 baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630

Zilieri – reguli generale

Un zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Excepții:

– Zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol;
– Zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermedierea realizată de o agenție acreditată, pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă
de maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Durata activității ocazionale este de minim o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă dar nu poate depăși zilnic 12 ore.
Zilierul minor va putea lucra 6 ore pe zi, maxim 30 de ore pe săptămână, iar plata zilierului se face pentru echivalentul a minim 8 ore de muncă.
Nu se pot utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț.
Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional.
Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor..

Obligațiile beneficiarului de lucrări:

– să achiziționeze Registrul de evidență a zilierilor de la ITM
– să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii
– să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate
– să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
– să plătească zilierului remuneraţia cuvenită;

Remunerarea muncii zilierilor
– aspecte fiscale –

Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, intr-un cuantum al remuneratiei brute orare care nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.
Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
Venitul realizat de zilieri sub forma de remuneratie pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile Codul fiscal.
Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice sau, dupa caz, la data platii la sfarsit de saptamana sau la data platii la sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii.
Conform art. 76 alin. (2) lit. r) din Codul fiscal, remuneratia zilierilor reprezinta venituri asimilate salariilor impozitate cu cota de impozit de 10%.
Veniturile obtine de zilieri nu sunt venituri realizate la functia de baza astfel ca impozitul pe venit se realizeaza conform art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, respectiv prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania.
Incepand cu veniturile lunii mai 2019, conform modificarilor aduse prin O.U.G. nr 26/2019, asupra veniturilor zilierilor se calculeaza CAS in cota de 25%, prin retinere la sursa, dar NU se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.
Prin O.U.G. nr 26/2019 a fost introdusa si posibilitatea ca zilierul sa se asigure, optional, in sistemul public de sanatate insa contributia se asigurari sociale de sanatate nu se retine de catre platitorul de venit. Daca zilierul opteaza sa se asigure in sistemul public de sanatate acesta va depune declaratia unica.

Monografie contabila – zilieri

O societate angajează pe data de 17.08.N, un zilier pentru manipulare marfuri.
Remunerația zilnică a fost stabilită la 15 lei/oră. Zilierul lucrează 8 ore.
Remunerația brută = 15 lei/oră x 8 ore = 120 lei
CAS 25% = 25% x 120 lei = 30 lei
Impozitul pe venit 10% = (120 lei – 30 lei) x 10% = 9 lei
Remunerația netă = 120 lei – 30 lei – 9 lei = 82 lei.
Inregistrarea cheltuielii cu remunerația zilierului
641.z = 421.z 120 lei
Retinerea CAS-ului si impozitului pe venit
421.Z = % 39 lei
4315.z 30 lei
444.z 9 lei

Plata zilierului la sfarsitul zilei
421.z = 5311/5121 82 lei
Plata CAS-ului si impozitului pe venit
4315.z = 5121 30 lei
444.Z = 5121 9 lei

! Beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.