Potrivit ORDIN nr. 2.518 din 12 decembrie 2022, publicat în MO nr. 1207 din 15 decembrie 2022, obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

Pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili care:
  • la data de 1 ianuarie 2022 au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru marii contribuabili;
  • la data de 1 ianuarie 2022 nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referință pentru noii mari contribuabili;
Pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii:
  • la data de 31 decembrie 2021, au obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii;

 

Prin excepție de la această categorie, se stabilesc următoarele termene:
  • pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 și care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 1 ianuarie 2023, depunerea Declarației informative D406 devine opțională începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devină obligatorie începând cu data de referință pentru contribuabilii mici. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declarației informative D 406 nu vor putea renunța ulterior la opțiunea exprimată. Opțiunea devine efectivă prin depunerea unei Declarații informative D 406 validate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • pentru contribuabilii încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care și-au menținut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de referință pentru contribuabilii mijlocii.

Pentru contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiți generic contribuabili mici, și care își păstrează această încadrare și după data de 1 ianuarie 2022, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;

Contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România au obligația de depunere a Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligația depunerii Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;

Pentru contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406 conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației continuă să raporteze fișierul standard de control fiscal prin depunerea de declarații informative D406.
Ce forme de societăți au obligația raportării fișierului standard de control fiscal (SAF-T)?
Potrivit prevederilor ORDINULUI nr. 2.518 din 12 decembrie 2022 aceste categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406:

a) regiile autonome;
b) institutele naționale de cercetare-dezvoltare;
c) societățile pe acțiuni (S.A.);
d) societățile în comandită pe acțiuni (SCA);
e) societățile în comandită simplă (SCS);
f) societățile în nume colectiv (SNC);
g) societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);
h) societățile/companiile naționale;
i) organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);
j) organizațiile cooperatiste de consum (OC2);
k) organizațiile cooperatiste de credit (OC3);
l) unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
m) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
n) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
o) asociațiile cu scop patrimonial;
p) asociațiile/persoanele fără scop patrimonial;
q) organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil;
r) societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA,
s) alte persoane juridice care nu se regăsesc menționate în mod expres la pct. 4.

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T):

a) persoanele fizice autorizate (PFA);
b) întreprinderile individuale (II);
c) întreprinderile familiale (IF);
d) persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);
e) asociațiile familiale (ASF);
f)  societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat;
g) societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale;
h)cabinetele medicale individuale (CMI);
i) societățile profesionale de practicieni în insolvență (SPI);
j) întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
k) instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
l) autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare;
m) persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații.