Dividendul reprezintă cota-parte din profitul unei persoane juridice care îi revine fiecărui asociat/acționar drept consecință a deținerii unor titluri de participare la aceasta. Regulile privind distribuirea profitului sub formă de dividende se regăsesc în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ordinele de aplicare a acestor acte normative date de Ministerul Finanțelor.
Distribuirea dividendelor se poate face anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exer- cițiului financiar încheiat, sau trimestrial, în timpul anului, după aprobarea situațiilor financiare interimare. Plata lor se realizează în termenul stabilit de AGA, dar nu mai târziu de șase luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat, în caz contrar societatea plătind daune-interese pentru perioada de întârziere. Este interzisă distribuirea de dividende din profituri fictive sau în cazul în care compania înregistrează pierdere. Legea nr. 31/1990 prevede că termenul de prescriere pentru dividendele neridicate este de trei ani.

Obligații declarative și de plată
Impozitul pe veniturile din dividende

Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 370/2022, aduce o serie de modificări în ce privește regimul fiscal al dividendelor.

Ca element de noutate, începând cu dividendele distribuite ulterior datei de 1 ianuarie 2023, cota de impozit se majorează de la 5% la 8% atât pentru dividendele plătite către alte persoane juridice, cât și pentru cele plătite către persoane fizice rezidente/nerezi- dente. Măsura se aplică pentru dividendele distribuite ulterior datei de 1 ianuarie 2023, indiferent din ce an provine profitul distribuit. Cota de impozit de 8% este valabilă și pentru dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative.

Până la apariția OG nr. 16/2022, Codul fiscal prevedea că impozitul pe dividende și celelalte reguli de la art. 43 nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române dacă cea din urmă deține, la data plății lor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte per- soane juridice pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv. Ordonanța menționată mo- difică această excepție în sensul că, pentru a nu se aplica impozitarea în cotă de 8%, la data plății dividendelor, fiecare dintre persoanele juridice trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) persoana juridică beneficiară a dividendelor:

(i) deține minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care le plătește, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv;
(ii) este constituită ca societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidența legislației române;
(iii) plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit;
b) persoana juridică ce plătește dividendele:
(i) este constituită ca societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidența legislației române;
(ii) plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

Noile condiții referitoare la dividendele distribuite persoanelor juridice enumerate mai sus se aplică în- cepând cu data de 18 iulie 2022.
Pentru dividendele distribuite în 2022 fără să fie achitate acționarilor/asociaților în acest an, impozitul trebuie declarat și plătit până la data de 25 ianuarie 2023. Prin distribuirea dividendelor până la finalul anului

2022 și plata efectivă a acestora în anul următor se evită temporar cota de impozit majorată la 8%. Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a stabilit faptul că regula plății impozitului pe dividende până la data de 25 ianuarie a anului următor distribuirii lor se aplică și pentru cele interimare distribuite în baza situațiilor financiare interimare, dar neplătite în anul distribuirii.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, veniturile din dividende sunt cuprinse în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, dar nu și în cea de calcul al contribuției de asigurări sociale.

OG nr. 16/2022 aduce în anul 2023 schimbări semnificative referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii persoane fizice care obțin venituri din dividende, respectiv înlocuirea plafonului de 12 salarii minime brute pe țară garantate în plată cu trei plafoane noi.

Astfel, începând cu veniturile aferente anului 2023, obligația de plată a CASS va apărea de la plafonul de șase salarii minime, iar în cazul persoanelor care realizează venituri din dividende cumulativ cu cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal, baza anuală de calcul al acestei contribuții o reprezintă:

 

Venituri realizate Baza anuală de calcul al CASS
Din dividende cumulativ cu cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal, cuprinse între șase și 12 salarii minime brute pe țară ü Nivelul a șase salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice
Din dividende cumulativ cu cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal, cuprinse între

12 și 24 de salarii minime brute pe țară

ü Nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice
Din dividende cumulativ cu cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal, de peste 24 de salarii minime brute pe țară ü Nivelul a 24 de salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice

 

CASS se calculează prin aplicarea cotei de 10% la baza anuală de calcul menționată mai sus. Dacă un contribuabil persoană fizică, cetățean român, cu domiciliul sau reședința în România, obține atât venituri din salarii și asimilate salariilor din activități desfășurate în țara noastră, cât și alte venituri decât cele de natură salarială, cum ar fi veniturile din dividende care depășesc plafonul de șase salarii minime brute, acesta intră sub incidența plății CASS pentru ambele surse de venit. În cazul în care dividendele sunt distribuite în cursul anului 2022, dar sunt achitate în 2023, cota de impozitare este de 5%, dar contribuția la sănătate se încadrează în re- gulile din anul ridicării acestora.

Depunerea declarației unice

În conformitate cu art. 122 alin. (4) din Codul fiscal, „nu se depune Declarația unică privind impozitul pe

venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I pentru următoarele categorii de venituri: (…)

  1. e) venituri din investiții, a căror impunere este finală”.

Impozitul pe dividende intră în categoria impozitelor pe veniturile din investiții. Astfel, deducem că nu se depune declarația unică (formularul 212) pentru declararea impozitului pe veniturile din dividende reținut la sursă. În schimb, începând cu anul 2023, contribuabilii persoane fizice care încasează dividende peste plafonul de șase salarii minime brute vor avea obligația transmiterii formularului în vederea declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, potrivit art. 174 alin. (10) din Codul fiscal. Ei vor înscrie în capitolul II datele privind CASS estimată după cum urmează:

Venituri realizate Calculul CASS
Între șase salarii minime brute inclusiv și 12 salarii minime brute CASS = (3.000 lei x 6 salarii) x 10% = 1.800 lei
Între 12 salarii minime brute inclusiv și 24 de salarii minime brute CASS = (3.000 lei x 12 salarii) x 10% = 3.600 lei
Cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute CASS = (3.000 lei x 24 salarii) x 10% = 7.200 lei

Contribuabilii care în anul 2022 au obținut venituri din străinătate conform art. 130 alin. (1) din Codul fiscal au obligația să le declare în formularul 212 și să efectueze calculul și plata impozitului datorat până la data de 25 mai 2023 inclusiv, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri prevăzute în convenția în domeniu.