Pe seama acestor criterii, ANAF poate constata nereguli ale unor agenți economici, și în baza acestora poate iniția un control fiscal.

În temeiul art. 7 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1
Se aprobă subcriteriile de risc dezvoltate din cele patru criterii generale stabilite la art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2
(1) Dezvoltarea subcriteriilor de risc se realizează prin raportare la riscurile de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, asociate celor patru criterii generale.
(2) Riscurile de neconformare prevăzute la alin. (1) sunt riscuri care privesc înregistrarea fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, nivelul de declarare și realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.
(3) Riscurile privind înregistrarea fiscală vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, indiferent de forma juridică, din perspectiva respectării obligațiilor de înregistrare fiscală.
(4) Riscurile privind depunerea declarațiilor fiscale vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva respectării obligațiilor de depunere, cu date complete și la termen, a declarațiilor fiscale.
(5) Riscurile privind nivelul de declarare vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva corectitudinii, coerenței, concordanței cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor declarate în declarațiile fiscale și în alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabili.
(6) Riscurile privind realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva îndeplinirii obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat și față de terți, precum și aspecte legate de solvabilitatea și bonitatea acestora.

Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Subcriteriile de risc pentru ca ANAF să demareze un control fiscal
dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Subcriteriile de risc fiscal, dezvoltate pe baza criteriilor generale de risc fiscal, sunt următoarele:

a) pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală:
1. subcriteriul privind neînregistrarea în scopuri de TVA;
2. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit;
3. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit specific;
4. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor;
5. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de accize;
6. subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe impozitul pe venit, precum și al contribuțiilor sociale obligatorii;
7. subcriteriul privind neînregistrarea fiscală în cazul desfășurării de activități, obținerii de venituri și altor situații prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală;
8. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/administratorilor/altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale;

b) pentru criteriul cu privire la depunerea declarațiilor fiscale:
1. subcriteriul privind depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale;
2. subcriteriul privind nedepunerea declarațiilor fiscale;
3. subcriteriul privind depunerea eronată a declarațiilor fiscale;
4. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/altor persoane, din perspectiva depunerii declarațiilor fiscale;

c) pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare:
1. subcriteriul privind incoerența datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil;
2. subcriteriul privind neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți;
3. subcriteriul privind declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor de către contribuabil;
4. subcriteriul privind reducerea profitabilității;
5. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/asociaților/ administratorilor/altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare;

d) pentru criteriul cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori:
1. subcriteriul privind plata cu întârziere a obligațiilor fiscale;
2. subcriteriul privind neachitarea obligațiilor fiscale;
3. subcriteriul privind insolvabilitatea;
4. subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/asociaților/ administratorilor/altor persoane, din perspectiva realizării obligațiilor de plată.

Sursa:
ORDIN nr. 2.017 din 14 noiembrie 2022
privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 17 noiembrie 2022