Codul de procedura fiscala prevede urmatoarele:

Declaratia de impunere poate fi corectata de catre contribuabil/platitor, pe perioada termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creanfe fiscale.” (art. 1 05-(1))
Declaratia informativa poate fi corectata de catre contribuabil/platitor indiferent de perioada la care se refera.” (art. 1 05-(2))
cazul taxei pe valoarea adaugata, corectarea erorilor din deconturile de taxa se realizeaza potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se corecteaz potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui ANAF.”
(art. 105-(4))
Declaratia de impunere nu poate fi depusa si nu poate fi corectata dupa anularea rezervei verificarii ulterioare.” (art. 1 05-(5))
In situatia in care in timpul inspectiei fiscale contribuabilul/platitorul depune sau corecteaza declaratia de impunere aferenta perioadelor si creantelor fiscale ce fac obiectul inspectiei fiscale, aceasta nu va fi luata in considerare de organul fiscal.” (art. 105-(8))

Alte formulare la care se face referire sunt:

100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
101 „Declarație privind impozitul pe profit”;
300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”.

1. Corectarea declarației 100

Corectarea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” se face prin completarea și depunerea formularului 710 „Declarație rectificativă”,

Important!

Declarația se depune la organul fiscal în evidența căruia contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe. În situația în care contribuabilul corectează impozite și taxe aferente unui sediu secundar cu obligații de plată, declarația rectificativă se depune la organul fiscal unde este înregistrat sediul secundar.

Formularul 710 se utilizează așadar pentru corectarea impozitelor și taxelor declarate în formularul 100, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă.

La completarea acestuia se are în vedere, în primul rând, denumirea creanței fiscale pentru care se face corecția, înscriindu-se impozitul sau taxa care va fi rectificat(ă), cu denumirea exactă din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul președintelui ANAF nr. 587/2016.

În al doilea rând, trebuie ținut cont de ce anume se rectifică, respectiv formularul 100 sau formularul 710. De aceea, la coloana „Suma inițială” se va înscrie:

  • suma completată în mod eronat în declarația 100, care se rectifică; sau
  • suma înregistrată anterior într-un alt formular 710 prin care s-a corectat o declarație inițială.

 

2. Corectarea declaratiilor fiscale D101

Corectarea declaratiilor fiscale 101 „Declarație privind impozitul pe profit” se face prin întocmirea aceluiași document cu sumele corecte, cu mențiunea că se completează cu „X” la rubrica „Declarație rectificativă” prevăzută în antet. Prin depunerea declarației rectificative, datele eronate, declarate inițial, se înlocuiesc cu cele corecte.

Declarația rectificativă nu corectează sume stabilite prin acte de control sau rămase definitive prin decizii administrative ori judecătorești.

3. Corectarea declaratiilor fiscale D300

Pentru decontul de TVA nu există o declarație rectificativă și nici posibilitatea depunerii unui nou decont, corect completat, cu opțiunea de a bifa „Rectificativă”. Erorile făcute la completarea decontului de taxă sunt considerate erori materiale și se corectează într-un mod specific.

Din decontul de TVA depus de contribuabil pot fi corectate următoarele tipuri de erori materiale:
  • erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale, inversarea unor cifre din sumele trecute în decont, preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu, declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);
    înregistrarea în decont a diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;
  • erori provenind din înscrierea în decontul de TVA a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.
    Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripție de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul care trebuie corectat.

Ca și în cazurile precedente, corectarea declarației 300 nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în derulare o inspecție fiscală. Însă, ca urmare a unor constatări ale organelor de inspecție fiscală, corectarea erorilor materiale din decontul de TVA se poate realiza în baza dispoziției de măsuri comunicate de acestea. În acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusă de persoana impozabilă, va fi însoțită de dispoziția de măsuri, în copie și original.

4. Corectarea declaratiilor fiscale D301

Formularul D301 se poate rectifica prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța „Declarație rectificativă”. Ca si in cazul declaratiilor anterioare, corectarea nu este posibilă pentru perioadele fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în derulare o inspecție fiscală

 

Sursa: CECCAR