Repartizarea profitului este reglementată din punct de vedere juridic prin – Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contabil prin – Legea contabilității nr. 82/1991 și fiscal prin – Codul fiscal.

Obligația de a constitui rezerva legală

Este stipulată în Legea nr. 31/1990, care la art. 183 alin. (1) prevede că din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

În situația în care fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat, acesta va fi completat, cu respectarea art. 183 alin. (1) din reglementarea amintită. De asemenea, în fondul de rezervă se include, chiar dacă acesta a atins limitele legale, excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

Din punct de vedere fiscal

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezerva legală este deductibilă în limita cotei de 5% aplicate asupra profitului contabil (ct. 121), la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit (rulaj ct. 691) până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat (ct. 1012). Conform pct. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, rezerva se calculează cumulat de la începutul anului și este deductibilă la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, după caz. Rezervele astfel constituite se majorează sau se diminuează în funcție de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează și în funcție de nivelul capitalului social subscris și vărsat sau al patrimoniului. În situația în care, ca urmare a efectuării unor operațiuni de reorganizare, prevăzute de lege, rezerva legală a persoanei juridice beneficiare depășește a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, după caz, diminuarea rezervei legale la nivelul prevăzut de lege nu este obligatorie. În cazul în care rezerva legală este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, inclusiv pentru majorarea capitalului social, rezerva reconstituită ulterior acestei utilizări, în aceeași limită, este deductibilă la calculul rezultatului fiscal.

Din punct de vedere contabil

OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, prezintă la pct. 420-423 aspecte legate de rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile.

Rezultatul contabil (rezultatul brut al exercițiului înainte de impozitare) se determină ca diferență între veniturile obținute din orice sursă și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri dintr-un an fiscal.

Rezultat contabil = Venituri – Cheltuieli

Detaliind formula de calcul pe baza informațiilor furnizate de Codul fiscal și de normele de aplicare a acestuia și a formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, rezultatul fiscal (profit impozabil/pierdere fiscală) se determină după cum urmează:

Rezultat fiscal = Rezultat contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale + Elemente similare veniturilor – Elemente similare cheltuielilor

După aprobarea situațiilor financiare anuale are loc repartizarea profitului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Evidențierea în contabilitate a repartizării profitului contabil pe destinații se realizează după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare anuale. Astfel, se vor înregistra în contabilitate sumele reprezentând dividende cuvenite acționarilor/asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit reglementărilor legale.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează în contabilitate în debitul contului 129 „Repartizarea profitului” și creditul contului 106 „Rezerve”.

Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează să fie repartizat pe celelalte destinații hotărâte de AGA.

Închiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere” și 129 are loc la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. În contul 117 se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

Exemplu
Entitatea X prezintă la data de 31.12.N următoarea situație financiară:
  • capital social – 2.000 lei;
  • rezervă legală constituită – 200 lei;
  • venituri impozabile – 120.000 lei;
  • cheltuieli deductibile – 82.500 lei.
Nu s-au înregistrat în contabilitate cheltuieli nedeductibile și venituri neimpozabile.
Pentru constituirea rezervei legale se stabilește suma minimă dintre 20% din capitalul social vărsat și 5% din profitul contabil.
Capital social x 20% = 2.000 lei x 20% = 400 lei
Profit contabil x 5% = (Venituri – Cheltuieli) x 5% = (120.000 lei – 82.500 lei) x 5% = 1.875 lei
Rezerva care se poate constitui în anul N = 400 lei – 200 lei (rezerva creată anterior) = 200 lei

Din punct de vedere fiscal, rezerva legală este deductibilă până la limita de 20% din capitalul social, motiv pentru care în anul N suma deductibilă la calculul rezultatului impozabil este de 200 lei.

Înregistrările contabile la 31.12.N:
–  Constituirea rezervei legale:
200 lei 129
„Repartizarea profitului”
= 1061
„Rezerve legale”
200 lei
Rezultat contabil = Venituri – Cheltuieli = 120.000 lei – 82.500 lei = 37.500 lei
Rezultat fiscal = Rezultat contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale + Elemente similare veniturilor – Elemente similare cheltuielilor = 37.500 lei – 200 lei = 37.300 lei
Impozit pe profit = Rezultat fiscal x 16% = 37.300 lei x 16% = 5.968 lei
–  Înregistrarea impozitului pe profit:
5.968 lei 691
„Cheltuieli cu
impozitul pe profit”
= 4411
„Impozitul pe profit”
5.968 lei

Rezultat cont creditor 121 = 37.500 lei – 5.968 lei = 31.532 lei

Înregistrarea contabilă la 31.12.N+1:
31.532 lei 121
„Profit sau pierdere”
= %
129
„Repartizarea profitului”
1171
„Rezultatul reportat
reprezentând profitul
nerepartizat sau
pierderea neacoperită”
31.532 lei
200 lei31.332 lei

 

Sursa: CECCAR