Eșalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.

Dacă decizi să optezi pentru eșalonarea la plată poți beneficia de următoarele…

1. Suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale
2. Amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea anulării.
3. Necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția situației privind achitarea cu întârziere
a ratei de eșalonare.
4. Posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului că obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante

În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată?

Orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, respectiv:
a) pe cel mult 6 luni, în situația în care nu dețineți garanții;
b) pe cel mult 12 luni, în situația în care vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic;
c) pe cel mult 5 ani, în situația în care dețineți garanții, chiar și insuficiente.
Odată cu această eșalonare se poate acorda și amânarea la plată până la finalizarea eșalonării, a dobânzilor și/sau a penalităților de întârziere, în vederea anulării, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Pentru anularea accesoriilor trebuie să vă încadrați intruna din următoarele situații:

a) obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice;
b) să constituiți garanții, în situația în care obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, sunt peste plafoanele menționate la lit. a);
c) să vă încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituiți garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată și amânării la plată în vederea anulării.

Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

a) să vă aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aveți capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deținute de organul fiscal;
b) să aveți constituită garanție;
c) să nu vă aflați în procedura insolvenței;
d) să nu vă aflați în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin
excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și
judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră
îndeplinită.
Pe lângă condițiile mai sus menționate, trebuie să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Sursa: ANAF