Codul de procedură fiscală prevede, pentru stingerea obligatiilor fiscale, următoarele:

Daca un debitor datorează mai multe tipuri de obligatii fiscale, iar suma platita nu este suficientă pentru a stinge toate obligatiile, acestea se efectuează, de drept, în următoarea ordine:

a) toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii;
b) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea debitorului. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma platită de titulari ai dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de, transport se sting cu prioritate amenzile contraventionale individualizate in titluri executorii, in ordinea vechimii, chiar daca debitorul indica un alt tip de obligatie fiscal. (…)” (art. 1 65-(2)) „a”

Pentru stingerea obligatiilor fiscale, vechimea acestora se stabileste astfel:

a) in functie de scadentă, pentru obligatiile fiscale principale;
b) in functie de data comunicării, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;
c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil/platitor, in cazul in care legea prevede obligatia acestuia de a calcula cuantumul obligatiei fiscale;
d) in functie de data primirii, in conditiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte institutii „a (art. 165-(3))

Pentru beneficiarii unei esalonări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

a) ratele de esalonare si/sau, dupa caz, obligatiile fiscale de a căror plata depinde mentinerea valabilitatu esalondrii la plata;
b) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plată, pana la concurenta cu suma esalonată la plata sau pană la concurenta cu suma achitată, dupa caz.”

 

Sursa: CECCAR