Privind modificarea și compleatrea OPANAF nr 15 2021 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual datorat pentru

  • susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult,
  • acordarea de burse private, conform legii precum și a modelului și conținutului unor formulare

• posibilitatea exercitării opțiunii privind virarea sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul pe venitul datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani

• procentul din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult 3,5%

• posibilitatea exercitării opțiunii privind virarea sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul pe venitul datorat pentru aceiaşi beneficiari pentru o
perioadă de cel mult 2 ani

• exercitarea opțiunii privind susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, prin formularul 230 și pentru

☟ venituri din activităţi independente activități agricole impuse pe bază de normă de venit
☟ venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă
☟ venituri din drepturi de proprietate intelectuală altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
☟ venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit
☟ Venituri din salarii și asimilate salariilor
☟ Venituri din pensii