Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

La baza operațiunii de sponsorizare trebuie să stea un contract care se încheie obligatoriu în formă scrisă, și care trebuie să conțină următoarele elemente:

– obiectul sponsorizării;
– valoarea contractului;
– durata sponsorizării;
– drepturile și obligațiile părților implicate în actul de sponsorizare ca sponsor și ca beneficiar al acesteia.

Art. 4 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea prevede ca poate fi beneficiar al sponsorizarii orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice.

Art. 6 Facilitatile prevazute nu se acordă în cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Potrivit art. 56 din Codul fiscal microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4 1), precum si microintreprinderile care acorda burse elevilor scolarizati in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Implicații fiscale specifice
  • Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive,
  • Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor,
  • Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective- Declaratia 107
  • Declarația 107 se depune până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
  • Pentru a fi dedusă din impozitul pe venit suma acordată ca sponsorizare este necesar ca ONG-ul sa fie înregistrat în Registrul asociațiilor și fundațiilor, la data acordării sponsorizării, indiferent de modul de cheltuire a sumelor.
  • In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial trebuie indeplinita conditia ca aceasta sa nu fie controlata sau condusa de catre societatea care acorda sponsorizarea, respectiv persoanele din conducerea asociatiei sa nu faca parte si din conducerea societatii.

 

Reflectarea în contabilitate a sponsorizării:

– Sponsorizarea s-a făcut în numerar, suma fiind eliberată din casierie:

6582                        =                   5311
„Donații acordate”                    „Casa în lei”

– Sponsorizarea s-a făcut prin virament bancar:
6582                  =                   5121
„Donații acordate”                    „Conturi la bănci în lei”

 

Descarcă word contract de sponsorizare

 

 

BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial nr. 129/25.05.1994, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.201