In conformitate cu art. 227 alin. –  art. 237 din Legea nr. 31/1990, şi GIE cu numire de lichidator (art. 184 alin.(1) lit. b), d) din Legea nr. 161/2003, radierea societatilor comerciale se poate produce din urmatoarele motive:

Societatea se dizolvă prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
b) imposibilitatea societatii de a-si realiza activitatea;
c) societatea a fost declarata nula;
d) ca hotarare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor;
e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
f) falimentul societății;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), asociații trebuie să fie consultați de administratori, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea duratei societății, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricăruia dintre asociați, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform art. 119.

Societatea pe acțiuni se dizolvă:

a) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 158;
b) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
c) când numărul acționarilor scade sub minimul legal.

Societățile în nume colectiv sau cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociați, când, datorită acestor cauze, numărul asociaților s-a redus la unul singur.

Dizolvarea societății prin hotărâre a asociaților
 • Aceștia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartiție din activ.
 • Noua hotărâre se menționează în registrul comerțului, după care oficiul registrului comerțului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.
 • Creditorii și orice parte interesată pot face opoziție la tribunal împotriva hotărârii, în condițiile art. 62.
Art. 236

(1) Dizolvarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic atrage transmiterea universală a patrimoniului societății către asociatul unic, fără lichidare.
(2) Transmiterea patrimoniului are loc și societatea își încetează existența la următoarele date:
a) dacă nu s-a făcut opoziție, pe data expirării termenului de introducere a opoziției;
b) dacă s-a făcut opoziție, pe data la care a devenit irevocabilă hotărârea de respingere a opoziției sau, după caz, hotărârea prin care se constată că societatea sau asociatul unic a plătit datoriile ori a oferit garanții acceptate de creditori sau a convenit cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor.

Etapele si documentele necesare privind radierea urmare dizolvării voluntare şi lichidării

Etapa I 

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular – ;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/membrilor privind dizolvarea societății (original) – și numirea lichidatorului (original) -; Model Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale;
 3. Dacă este cazul,
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă dizolvării societății, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – ;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – :

Etapa II

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular
 2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor privind dizolvarea și numirea lichidatorului, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
 3. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate a lichidatorului (copie);
 4. După caz, specimenul de semnătură a lichidatorului – ; Formular – tip (dat în fața reprezentantului ORCT);
 5. Dacă este cazul:
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – .

Etapa III

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) -;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) – ;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal – :
Etapa IV – Radierea – 
 1. Cererea de înregistrare (pentru radiere se completează corespunzător secțiunea de la pct. 6), în original – formular;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorului (original);
 4. Dacă este cazul:
  • Dovada îndeplinirii obligaţiei de calculare, reţinere şi plată a impozitului pe venit din lichidarea societăţii, prevăzută la art. 97 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a impozitului pe veniturile realizate de nerezidenţi din lichidarea unui rezident, prevăzut la art. 223 alin. (1) lit. o) coroborat cu art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare – ;
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

Sursa: ONRC