Câteva aspecte importante legate de regimul deducerilor:

• Dreptul de deducere apare la momentul exigibilității taxei.
• Au drept să deducă TVA persoanele înregistrate în scop de TVA în mod normal (art. 316).
• Dreptul de deducere este exercitat prin decontul de taxă.

Limitări speciale ale dreptului de deducere

• 50% drept de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere
motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care
vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

 

• Deducerea TVA pentru PI cu regim mixt și pentru persoana parțial impozabilă
• PI cu regim mixt este persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care
nu dau drept de deducere în ceea ce privește TVA (Persoana parţial impozabilă).
• Persoana parţial impozabilă poate aplica pro rata în situaţia în care nu poate ţine evidenţe separate pentru activitatea desfăşurată în calitate de PI
şi pentru activitatea pentru care nu are calitatea de PI.

 Prorata

Pro-rata = Livrări şi prestări care dau drept la deducere / Livrări şi prestări totale

TVA de dedus = TVA deductibilă * Pro-rata

Ajustarea TVA

Ajustarea TVA este o măsură menită să dea dreptul de deducere numai în măsura în care operațiunea pentru care s-a făcut deducerea inițială participă, direct sau indirect, la realizarea de operațiuni impozabile.

Ajustarea se poate realiza așadar în următoarele moduri:

☟ livrarea/prestarea către sine (colectare);
☟ calculul și înregistrarea efectivă ale taxei de ajustat;
☟ calculul proratei, exemplificat mai sus.

• Ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare (5 sau 20 ani), pentru 1/5 sau, după caz, 1/20 din taxa dedusă iniţial, pentru fiecare an în
care apare o modificare a destinaţiei de utilizare.
• Ajustarea se efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează obligația de ajustare sau, după caz, în ultima perioadă
fiscală a fiecărui an, în condițiile prevăzute prin normele metodologice.