Potrivit [art. 52 din Codul fiscal]

● Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de cel puţin 20%, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

(Aceste limite fiscale se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.)

● În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia de a avea cel puțin un salariat, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.

(Excepţie – pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.)

Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi bancare, activităţi de asigurare/reasigurare, inclusiv intermediere în aceste domenii, activităţi în domeniul jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale (prevăzute la art 47 alin. (3) lit. f)-i)) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

● În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea /microîntreprinderile care ies de sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi care urmează să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/ acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.

La ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului, calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care are loc ieşirea de la
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinerilor în cursul anului se comunică organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii modificării, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700 şi este definitivă.