Bază legală repartizare dividende:

Potrivit ordinului 1802/2014 Art. 421. ‐

(1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

 

Prin OMFP nr. 3.067/2018 au fost aduse clarificari la referitoare la situatiile financiare interimare intocmite de entitatile care opteaza pentru distribuirea trimestriala de dividende. Acestea reprezinta situatii financiare cu scop special, fiind destinate repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar. In Planul de conturi general din OMFP nr. 1.802/2014 a fost introdus contul 463 Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar, cu ajutorul caruia se tine evidenta acestor dividende si care urmeaza sa se regularizeze dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt aplicabile prevederile art. I pct. 44 si art. IX lit. a) din Ordonanta nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Art. I.
44. La articolul 97 alineatul (7), prima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. (…)”

Art. IX. Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023, cu urmatoarele exceptii:

a) prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) si (5), pct. 44, 89 si 92 se aplica veniturilor din dividende distribuite dupa data de 1 ianuarie 2023;

 

Monografie contabilă dividende:

-repartizare dividende la data hotararii AGA:
1171=457

-calcul impozit dividende la data platii:
457=446 in cota de 5% (începând cu anul 2023, se vor impozita cu 8%)

-plata dividende:
457=5121/5311

-plata impozit dividende:
446=5121

Declarații fiscale

Dacă s-a optat pentru ridicarea de dividende, se depun următoarele declarații:

  • Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorul de venit care are obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului IV din Codul fiscal, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat.
  • Declarația 100 până în 25 a lunii următoare repartizării dividendelor. Pentru dividendele distribuite dar neplătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare, impozitul se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.
  • Dacă suma dividendelor retrase (cu excepția veniturilor din salarii), depășesc pe an nivelul a 12 salarii minime, persoana fizică are obligația depunerii declarație unice până la 15 martie a anului următor, în baza căreia va plăti contribuția la sănătate. Cota CASS se aplică la cele 12 salarii minime. Scadența este 15 martie a anului următor.