Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă

 • Contabilitatea în partidă simplă se ține în limba română și în moneda națională.
 • Orice operațiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidențierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea
  de document justificativ.
 • Documentele justificative care se evidențiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

Reglementări

 • OMFP 170/2015
 • Aplicabilitate:
  1. Persoane fizice şi asocieri fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse:
 • activități independente→ activități economice; profesii libere; drepturi de proprietate intelectuală;cedarea folosinței bunurilor;
 • activități agricole, silvicultură şi piscicultură.
 1. Persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial

 

Documentele financiar-contabile utilizate:
 • Registre contabile:

 

Trecerea la contabilitatea în partidă dublă
 • Persoanele care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă pot trece la conducerea contabilității în partidă  dublă  de  la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.
 • Persoanele nou-înființate pot opta pentru ținerea contabilității în partidă dublă de la data înființării acestora
 • Contabilitatea proprie se organizează şi conduce în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale.
 • Se vor prelua, pe baza inventarului şi a informaţiilor privind creanţele şi datoriile, ca solduri iniţiale, la începutul exerciţiului financiar pentru care au optat să se treacă la conducerea contabilităţii în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă, respectiv din:
  • Registrul-inventar;
  • Registrul-jurnal de încasări şi plăţi;
  • fişa mijlocului fix;
  • extras de cont;
  • alte documente
 • Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente:
% = 455
Cls 2 Imobilizări Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
Cls 3 Stocuri
Cls 4 Creanţe
Cls 5 Trezorerie

 

 • Deschiderea conturilor de datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente:
455 = %
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor Datorii
Cls 1
Cls 4
Cls 5