Corectarea erorilor contabile

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.

Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare. Acestea reszultă din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

In intelesul prezentelor reglementari, erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a informatiilor in situatiile financiare anuale.
Corectarea erorilor contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.

Corectarea erorilor contabile semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).
Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala ori cumulata a elementelor.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.

In notele explicative la situatiile financiare trebuie prezentate informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

Inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in negru),
In cazul erorilor nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, potrivit politicilor contabile adoptate de entitate, se pot corecta fie pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”), fie pe seama contului de profit şi pierdere.

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile.

In acest scop, entitatea trebuie să-şi stabilească pragul de semnificaţie prin politicile contabile, utilizându-se raţionamentul profesional. Pentru a determina caracterul semnificativ sau nesemnificativ al unei erori, entităţile pot avea în vedere un procent din cifra de afaceri, profit, activ net, active totale etc.
La art. 19 alin. (3) din Codul fiscal este stabilită modalitatea prin care se pot corecta erorile înregistrate în contabilitate pentru determinarea rezultatului fiscal, după cum urmează:

a) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;

b) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit și pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.

● Corectarea erorilor nesemnificative din exercițiile financiare anterioare pe seama rezultatului reportat

Exemplu:

În iunie 2022, la societatea Alfa SRL se constată că a fost omisă înregistrarea în contabilitate a facturii de prestări servicii nr. 756. Valoarea facturii este de 700 lei si s-a emis clientului în noiembrie 2021.

Potrivit politicilor contabile ale entității, se consideră eroare semnificativă o eroare mai mare de 5% din cifra de afaceri. Cifra de afaceri a societății Alfa este de 300.000 lei.

300.000 lei x 5% = 15.000 lei

Pentru înregistrarea acestei facturi în scopul corectării erorii, Alfa va ține cont de politicile sale contabile, care prevăd ca operațiunile de corectare a erorilor nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente să se realizeze pe seama rezultatului reportat.
Înregistrarea facturii nr. 756/2016: 4111 = 1174 700 lei
● Corectarea erorilor nesemnificative din exercițiile financiare anterioare pe seama contului de profit si pierdere

În iunie 2022, la SC Alfa SRL se constată că a fost omisă înregistrarea în contabilitate a facturii de prestări servicii nr. 768, în valoare de 1.250 lei, emisă unui client în noiembrie 2021.

Potrivit politicilor contabile ale entității, se consideră eroare semnificativă o eroare mai mare de 1,5% din activul net. Activul net al societății Alfa este de 200.000 lei.
200.000 lei x 1,5% = 3.000 lei

Așadar, orice eroare mai mică decât pragul de semnificație de 3.000 lei este considerată eroare nesemnificativă. În cazul de față avem 1.250 lei < 3.000 lei, deci este o eroare nesemnificativă.
Pentru înregistrarea acestei facturi în scopul corectării erorii, Alfa va ține cont de politicile sale contabile, care prevăd ca operațiunile de corectare a erorilor nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente să se realizeze pe seama contului de profit și pierdere, deci pe seama veniturilor și cheltuielilor aferente.
– Înregistrarea facturii nr. 768/2016: 4111 = 704 1250 lei

Sunt considerate erori semnificative cele care pot influența deciziile utilizatorilor de informații financiar-contabile luate pe seama situațiilor financiare anuale.

Erorile semnificative aferente exercițiilor financiare anterioare se corectează pe seama rezultatului reportat.

În iulie 2022, la societatea Alfa SRL se constată că a fost omisă înregistrarea în contabilitate a facturii de prestări servicii nr. 786, în valoare de 6.500 lei, emisă de un furnizor în decembrie 2021.

Politicile contabile ale entității Alfa stabilesc ca eroare semnificativă orice eroare care depășește suma de 2.500 lei. Valoarea facturii este mai mare decât valoarea pragului de semnificație stabilit. Înregistrarea acesteia se va efectua în anul 2017 pe seama rezultatului reportat, conform legislației în vigoare.

– Înregistrarea facturii nr. 786/2016: 1174 = 401 6.500 lei
În urma corectării erorii de înregistrare a facturii rezultă 6.500 lei pierdere contabilă reportată. Pentru exercițiul financiar 2022, entitatea Alfa realizează un profit net de 166.500 lei.

Conform legislației în vigoare, entitatea trebuie să acopere pierderea rezultată din corectarea erorii. Valoare erorii este de 6.500 lei, din rezultatul reportat aferent anului 2022 sau anilor anteriori.

De exemplu, în urma aprobării situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 se va repartiza valoarea de 6.500 lei pentru a acoperi pierderea rezultată din corectarea erorii aferente exercițiului financiar 2021.

Astfel, în contabilitatea societății Alfa se va înregistra:

1171 = 1174 6.500 lei