Porivit  ORDIN Nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MF, aceste categorii de entități aplică reglementările contabile

Entităţi ale căror valori mobiliare NU sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată:

   • societăţi
   • societăţi/companii naţionale
   • regii autonome
   • institute naţionale de cercetare-dezvoltare
   • societăţi cooperative – care funcţionează pe principiile societăţilor
   • subunităţi fără personalitate juridică cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România.
   • subunităţi fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin unor entităţi prevăzute de OMFP 1802/2014 cu sediul în România
   • subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate
   • grupuri de interes economic.

 

 • Categorii de entităţi pentru scopuri de raportare contabilă:
    • microentităţi;
    • entităţi mici;
    • entităţi mijlocii şi mari.
 • Criterii de mărime:

  1. cifra de afaceri netă
  2. totalul activelor
  3. numărul mediu de salariaţi

  Microentităţile:

    •  sunt entităţile care, la data bilanţului, NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
     a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
     b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
     c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

 

 • Obligații de raportare:

  √ bilanţ prescurtat;
  √ cont prescurtat de profit şi pierdere;
  √ nu au obligaţia elaborării notelor explicative; prezintă informaţiile prevăzute secţiunea 12.1 „Scutiri pentru microentităţi”

  Situaţiile financiare anuale se verifică, după caz, de cenzori.

  Entitățile mici:

    •  sunt entităţile care, la data bilanţului, NU se încadrează în categoria microentităţilor şi care NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
     a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
     b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
     c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
 • Obligații de raportare:

  √ bilanţ prescurtat;
  √ cont de profit şi pierdere;
  √ note explicative la situaţiile financiare anuale.
  √ Opţional: situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

  Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici se verifică, după caz, de cenzori.

  Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
  a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
  b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
  c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
  Atenție!
  Obligaţia de auditare se aplică atunci când entitățile depăşesc
  limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.

  Entitățile mijlocii și mari:
    • sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
     a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
     b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
     c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
  Obligații de raportare:
 • √ bilanţ;
  √ cont de profit şi pierdere;
  √ situaţia modificărilor capitalului propriu;
  √ situaţia fluxurilor de trezorerie;
  √ notele explicative la situaţiile financiare anuale.Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit.Entitățile raportoare schimbă categoria în care se încadrează dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc sau încetează să depășească criteriile de mărime.
  Modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entității într-o nouă categorie!