Conform art. 224 lit. b) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare (coasigurat), fără plata contribuţiei:

– soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate ;

()

Conform art. 11 lit. e) din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de coasigurat, din 29.11.2018 aprobate prin OCNAS 1549/2018 documentele necesare sunt:

– act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
– documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată,
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii,
– declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;