Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se modifică termenul de păstrare a statelor de salarii

Articolul 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:

Articolul 25
(1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

– După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:

(1^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligația legală de a depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani.

Sursa Codul fiscal