Avizul de angajare pentru lucrătorii permanenţi se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu CIM cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată.

CIM pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii. Aceasta se poate face fără obţinerea unui nou aviz de angajare, dacă se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.
Pentru obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii permanenți, angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciale:

a) a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Acest lucru se atestă prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

  •  organigrama, cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;
  •  adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant. Aceasta se eliberează cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional;
  • dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
  • copia procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului prevăzut la lit. c). De asemenea se menționează faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

b) intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea unei copii a ofertei ferme de angajare;

c) cetățeanul străin îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea următoarelor documente:

– curriculum vitae al străinului;

– documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

– cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

 

Descarcă documentele necesare

adeverinta cazare

adeverinta venit

cerere acordare aviz de muncă

ofertă fermă de angajare

organigrama

proces verbal de selecție