Se aprobă noul model cadru  – contract individual de muncă – , având în vedere:

– art. IV din Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Legea nr. 275/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale;
– prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;
– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, cu modificările ulterioare;
– Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. …………../…………./……………. al Inspecției Muncii, în temeiul 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale, ministrul muncii și solidarităţii sociale emite următorul:

ORDIN

Art. 1 Se aprobă modelul – cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 (1) Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul – cadru.
(2) Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.
Art. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului –cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Sursa: www.mmuncii.ro

Descarcă CIM_model cadru 2022