Aspecte fiscale ale prosumatorului

La art. 3 pct. 95 din Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, se definește prosumatorul ca fiind clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu situat într-o zona determinata sau in alte spatii aflate in imediata proximitate sau într-o unitate mobila dotata cu sisteme de producere a energiei electrice in timpul frânarii recuperative si care produce energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum.

Activitate prosumatorului nu este specifică producerii energiei electrice, el consumă, poate stoca și vinde energia electrica din surse regenerabile produsa în clădirea lui,  cu condiția ca, in cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comerciala sau profesionala primara.

Conform metodologiei din 2022 de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum ale prosumatorilor, aprobată prin O.A.N.R.D.E nr. 15/2022, în cazul prosumatorilor persoane juridice, furnizorul de energie electrica realizează compensarea între factura emisă pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator și factura emisă în numele si în contul prosumatorului pentru energia electrica produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică în baza acordului prealabil și al procedurii de acceptare încheiate între părți conform reglementarilor aplicabile în domeniul fiscal, astfel:

(i) în factura emisă de furnizorul de energie electrica in numele si in contul prosumatorului, conform prevederilor alin. (3) lit. c), se facturează energia electrica produsa din surse regenerabile si livrata in rețelele electrice, fără a depăși cantitatea de energie electrica consumata din rețeaua electrica de prosumator, in perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse si livrate/consumate din rețelele electrice si, daca este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate in instalațiile prosumatorului, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. a), aplicarea TVA la valoarea rezultata in urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale in vigoare in domeniul fiscal;

(ii) în factura emisă de furnizorul de energie electrica pentru energia electrica consumata din rețelele electrice de prosumator in calitate de consumator se evidențiază distinct cantitatea de energie electrica consumata din rețeaua electrica de prosumator, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din retelele electrice, inmultita cu pretul prevazut la alin. (3) lit. b) pct. (i), precum si celelalte componente prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii).

Conform art. 335 si 358 din Codul fiscal energia electrică cu codul NC 2716 este supusă accizelor armonizate în condițiile reglementate in TItlul VIII din Codul fiscal. Energia electrică este supusă accizelor, iar accizele devin exigibile la momentul furnizării energiei electrice, după caz, de producători, distribuitori sau redistribuitori către consumatorii finali din Romania. Astfel, o entitate care produce energie electrică pentru uz propriu este considerată atât producător, cat si consumator final.

Prin excepție de la prevederile art. 338, nu se considera ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrică utilizat pentru menținerea capacității de a produce, de a transporta și de a distribui energie electrică, în limitele stabilite de autoritatea de reglementare în domeniu.

 

Obligații ale operatorilor economici autorizați în domeniul energiei electrice
 •  Trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă înainte de desfășurarea activității cu energie electrica, în condițiile prevăzute în normele metodologice.
 • Operatorii economici aflați în aceasta situație au obligația sa întocmească o autofactura in scopuri de accize pana pe data de 25 a lunii următoare celei in care a fost înregistrat consumul propriu.
 • Potrivit normelor de aplicare, în cazul operatorilor economici care produc energie electrică pentru consum propriu, accizele devin exigibile la momentul consumului.
 • Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie este scutită de accize conform art. 399 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal și normelor de aplicare. Scutirea de la plata accizelor se acorda direct pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie care este furnizata direct unui consumator final. Prin surse regenerabile de energie se înțelege surse precum: eoliana, solara, geotermala, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz si altele asemenea.
 • Scutirea se acordă în baza notificării transmise de producătorul de energie electrica la autoritatea vamala teritoriala. Consumatorii casnici producători de energie electrica care beneficiază de scutire nu au obligația de a notifica autoritatea vamală teritorială.
 • Notificarea se întocmește potrivit modelului prevazut in anexa nr. 23. In termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea notificării, autoritatea vamala teritoriala comunica solicitantului înregistrarea in registrul special creat in acest scop la nivelul autoritatii vamale competente, daca au fost prezentate documentele prevăzute in notificare.
 • Scutirea de la plata accizelor pentru energia electrica supusa notificarii produce efecte de la data înregistrării in acest registru. Data înregistrării se înscrie pe notificare. Termenul de valabilitate a notificării este de un an de la data înregistrării.
 • Autoritățile vamale teritoriale țin evidenta operatorilor economici care au transmis notificări, prin înscrierea acestora in registre speciale, si asigura publicarea pe pagina web a autorității vamale a listei cuprinzând acești operatori economici, lista care se actualizează lunar pana la data de 15 a fiecărei luni.
  După înregistrarea notificării, o copie a acestei notificări cu numărul de înregistrare va fi păstrată de producătorul de energie electrica.
 • Astfel, energia electrica cu codul NC 2716 este considerată produs accizabil iar societatea are obligația să se înregistreze ca plătitor de accize, sa depună lunar declarația 100 si anual decontul de accize formular 120 ((art. 346).
 • Pentru a putea beneficia de scutire de la plata accizelor, societatea trebuie sa depună la autoritatea vamala teritoriala o notificare al carui model este prevăzut in anexa nr. 23 la Titlul VIII al normelor de aplicare a Codului fiscal. Scutirea se aplica doar in baza acestei notificări cu numărul de înregistrare
Înregistrări contabile specifice activității de producție:

Înregistrarea cheltuielilor:
6xx=4xx,

6811=281.

Obținerea energiei:
345=711

Vânzarea către furnizorul de energie:
4111=701

Înregistrarea facturii emisa de furnizorul de energie:
605=401

Compensarea sumelor:
401=4111