Noțiunea de contract-Obiective

Conform art. 1.166 din Codul civil, contractul este definit ca fiind acordul de voință între două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic. În dreptul român, noțiunile de contract și convenție se folosesc cu înțeles identic.

Obiective: 
 • Înțelegerea noțiunii de contract din următoarele perspective:

1. contractul este principalul izvor de obligații civile;

2. contractul este un acord de voință, o convenție între părți.

 • Cunoașterea și înțelegerea clasificării contractelor și a importanței practice a acestei clasificări.
Clasificarea contractelor
 • După modul de formare, contractul poate fi: consensual, solemn si real;
 • După numărul obligațiilor la care dă naștere, contractul poate fi: sinalagmatic si unilateral;
 • După scopul urmărit de părți la încheierea lui, contractul poate fi: cu titlu oneros (comutativ sau aleatoriu) si cu titlu gratuit.
 • După raportul care există între ele, contractele pot fi: principale si accesorii;
 • În funcție de modalitatea încheierii lor, contractele pot fi: strict personale si contracte care se încheie și prin reprezentare;
 • După reglementarea și denumirea lor legală, contractele pot fi: tipice (numite) si atipice (nenumite).
 • După modul de executare, contractele pot fi: cu executare dintr-o dată (uno ictu) si cu executare succesivă;
 • După modalitatea de a fi încheiate pe baza negocierii, sau nu, contractele pot fi: negociate, de adeziune si obligatorii;
 • După structura lui, contractul poate fi: simplu si complex (contract-cadru).
Principiile care guverneaza contractul sunt:
 • libertatea de a contracta;
 • buna-credință.
 • principiul libertății formei
Condițiile esențiale pentru validitatea contractului sunt
 • capacitatea de a contracta;
 • consimțământul părților;
 • un obiect determinat și licit;
 • o cauză licită și morală.
 • manifestarea în exterior a hotărârilor (voințelor) ambelor părți contractante;
Formarea contractului:

 – încheierea contractului, momentul și locul încheierii contractului;

 – momentul și locul încheierii contractului la distanță;

 – momentul și locul încheierii contractului prin mijloace electronice;

 – oferta de a contracta, acceptarea ofertei, forma ofertei.

– prin negociere;

– părțile sunt ținute să respecte anumite exigențe care țin de buna-credință, de obligația de confidențialitate sau chiar de forma contractului.

Momentul și locul încheierii contractului

Contractul se încheie în momentul în care oferta se întâlnește cu acceptarea;

Locul încheierii acestuia este chiar locul unde se află părțile; dacă contractul se încheie prin corespondență, de regulă, locul încheierii acestuia este acolo unde acceptarea ofertei se întâlnește cu oferta, adică la ofertant.

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii
 • Contractul se consideră încheiat în momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa; locul încheierii contractului fiind prin urmare la comerciantul ofertant.
 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic