OBIECTUL CONTROLULUI INOPINAT

Organul fiscal poate efectua un control fără înştiinţarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului, denumit control inopinat.

Controlul inopinat constă în:
 • verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale
 • verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale unui contribuabil/ plătitor, în corelaţie cu cele deţinute de persoana sau entitatea supusă unui control fiscal, denumită control încrucişat
 • verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaţia fiscală faptică, precum şi constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific

Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele controlului, şi nu poate fi mai mare de 30 de zile.

Pentru aceleaşi operaţiuni şi obligaţiile fiscale aferente acestora nu se poate derula concomitent şi un control inopinat cu o inspecţie fiscală derulată la acelaşi contribuabil, cu excepția situației în care în alte proceduri sunt necesare constatări în legătură cu operațiuni și obligații
fiscale supuse unei inspecții fiscale în derulare, caz în care echipa de inspecție fiscală este competentă să efectueze și un control inopinat.
În acest caz se încheie proces – verbal, iar durata controlului inopinat nu intră în calculul duratei inspecției fiscale.

ATRIBUŢII

La efectuarea controlului inopinat, organul de inspecţie fiscală procedează la:

  • verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului;
  • solicitarea de informaţii de la terţi;
  • examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;
  • verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
  • solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia, după caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor;
  • sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile;
  • dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
  • aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens Proces-verbal.

La finalizarea controlului inopinat se încheie Proces-verbal, care constituie mijloc de probă. Un exemplar al Procesului-verbal se comunică contribuabilului/plătitorului.
Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în Procesul-verbal în termen de 5 zile
lucrătoare de la comunicare.