Declarația fiscală – act întocmit de contribuabil/plătitor, în condițiile și situațiile prevăzute de lege, reprezentând declarația de impunere și declarația informativă;

Declarația de impunere – actul întocmit de contribuabil/plătitor care se referă la:

impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligația calculării acestora revine contribuabilului/plătitorului;

impozitele, taxele și contribuțiile sociale colectate, în cazul în care plătitorul are obligația de a calcula, de a reține și de a plăti sau, după caz, de a colecta și de a plăti impozitele, taxele și contribuțiile sociale;

bunurile și veniturile impozabile, precum și alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora;

Declarația informativă – actul întocmit de contribuabil/plătitor referitor la orice informații în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora, altele decât cele prevăzute anterior;

Declarația fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea.
Obligația de a depune declarația fiscală se menține și în cazurile în care:

a) a fost efectuată plata obligației fiscale;

b) obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale;

c) pentru obligația fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligația declarativă, conform legii;

d) veniturile sunt obținute în România de contribuabili nerezidenți și care potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri nu sunt impozabile în România

Forma și conținutul declarației fiscale

Contribuabilul/Plătitorul care are sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor are obligația de a declara, în numele sediilor secundare, impozitul pe venitul din salarii datorat de acestea, potrivit legii.
Declarația fiscală se întocmeçte prin completarea unui formular pus la dispoziție gratuit de organul fiscal.

În declarația de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligației fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.

Contribuabilul are obligația de a completa declarația fiscală înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației sale fiscale.

Declarația fiscală se semnează de către contribuabil/plătitor sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia.

Depunerea declarației fiscale

Declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Data depunerii declarației fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. în situația în care declarația fiscală se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, data depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației.

Data depunerii declarației fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță este data înregistrării acesteia pe portal.

Următoarele declarații fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul ANAF:

a) 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
d) 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a.
k) 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;
l) 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
m) 710 „Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Certificarea declarației fiscale

Contribuabilul/Plătitorul poate opta pentru certificarea declarației fiscale, inclusiv a declarației fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal central, de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală și care este înscris ca membru activ în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

Certificarea declarației fiscale se realizează cu/fără rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, în condițiile legii, de Camera Consultanților Fiscali, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Documentele care se încheie ca urmare a certificării trebuie să cuprindă obligatoriu explicații cu privire la cuantumul și natura creanței fiscale declarate, precum și, după caz, cauzele care au generat rectificarea, iar în cazul unei certificări cu rezerve, motivația acesteia.
Certificarea declarației fiscale de către un consultant fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală sau de către o persoană care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificării.

Certificarea declarației fiscale de către un consultant fiscal reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal central în scopul selectării contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală.

Corectarea declarației fiscale

Declarația de impunere poate fi corectată de către contribuabil/plătitor, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

Declarația informativă poate fi corectată de către contribuabil/plătitor indiferent de perioada la care se referă.

Declarațiile pot fi corectate prin depunerea unei declarații rectificative.

In cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F.

In situația în care în timpul inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul depune sau corectează declarația de impunere aferentă perioadelor și creanțelor fiscale ce fac obiectul inspecției fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal.

Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.
Aceste prevederi nu sunt aplicabile după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate.

Stabilirea din oficiu a creanței fiscale se face prin estimarea bazei de impozitare

Contribuabilul poate depune declarația de impunere pentru creanțele fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale. Decizia de impunere se anulează de organul fiscal la data depunerii declarației de impunere.

 

Depunerea on-line a declarațiilor fiscale

1. Se obţine un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată.

2. Se descarcă documentul de confirmare de pe portalul ANAF, se completează (dvs. şi furnizorul certificatului) şi se transmite la ANAF (prin opţiunea înregistrare certificate calificate din modulul Declaraţii electronice).

3. Se listează, semnează şi ştampilează cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).

4. Se prezintă documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, act identitate, formularul 150).

5. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal.

6. Se descarcă formularele electronice de pe portalul ANAF.

7. Se completează formularele de declaraţii.

8. Se transmit bdeclaraţiile.

9. Se examinează starea declaraţiilor transmise.

Certificatele digitale calificate

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin internet trebuie aplicată o semnătură electronică obţinută printr-un certificat digital.

Conform OMEF 858/2008, certificatele digitale se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Acest certificat digital este denumit în continuare certificat digital calificat.

Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site- ul http://www.mcsi.ro

Cu un singur certificat se pot semna declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, dacă se deține împuternicirea lor.
Dacă o firmă (de ex. de contabilitate) care ţine evidenţele fiscale ale unor clienţi, doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci fiecare angajat va avea un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail (nu adresa unică a firmei).
Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut să fie confirmat de cel care l-a eliberat.