Potrivit OMFP 1802/2014, fondul comercial se recunoaşte, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferența dintre costul de achiziție şi valoarea justă la data tranzacției, a părții din activele nete achiziționate de către oentitate.

Aspecte fiscale legate de fondul comercial:
  • În situațiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a  acestora şi, după caz, şi de datorii şi capitaluri proprii, indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării sau ca urmare a unor operațiuni de fuziune.
  • Pentru ca fondul comercial să fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legătură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activități şi active organizate şi administrate în scopul obținerii de profituri, înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii.
  • Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitățile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează de către evaluatori autorizați, potrivit
    legii.
  • Onorariile de intermediere, onorariile de consiliere, juridice, contabile, de evaluare şi alte onorarii profesionale sau de consultanță, precum şi alte cheltuieli legate de dobândirea unei afaceri reprezintă cheltuieli în perioadele în care sunt suportate costurile respective.
  • Entitatea care cedează o afacere scoate din evidență activele şi datoriile corespunzătoare, la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate, pe seama conturilor de cheltuieli, respectiv de venituri

 

Dacă în situațiile financiare anuale individuale se înregistrează fond comercial negativ, tratamentul acestuia este următorul:

O valoare prezentată ca un element separat şi care corespunde unui fond comercial negativ poate fi transferată în contul de profit şi pierdere consolidat numai:

a) dacă această diferență corespunde previziunii, la data achiziției, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entității în cauză sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectivă urmează să le efectueze, în măsura în care o asemenea previziune se materializează; sau
b) în măsura în care diferența corespunde unui câştig realizat.

În vederea recunoaşterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie să se asigure că nu au fost supraevaluate activele identificabile achiziționate şi nu au fost omise sau subevaluate datoriile.
În măsura în care fondul comercial negativ se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate, ce sunt identificate în planul pentru achiziție al achizitorului şi pot fi măsurate credibil, dar care nu reprezintă datorii identificabile la data achiziției, acea parte a fondului comercial negativ trebuie
recunoscută ca venit în contul de profit şi pierdere, atunci când sunt recunoscute aceste pierderi şi cheltuieli viitoare.

În măsura în care fondul comercial negativ nu se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate şi care pot fi măsurate în mod credibil la data achiziției, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit în contul de profit şi pierdere, după cum urmează:

a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziționate trebuie recunoscută ca venit atunci când beneficiile economice viitoare cuprinse în activele identificabile amortizabile achiziționate sunt consumate, deci, de‐a lungul perioadei de viață utilă rămasă a acelor active; şi
b) valoarea fondului comercial negativ în exces față de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziționate trebuie recunoscută imediat ca venit.

Exemplu monografie contabilă:

În urma unei fuziuni firma X a contabilizat în contul 2071 un fond comercial pozitiv în valoare de 30.000 lei, fuziunea având loc în luna decembrie 2022. Conform politicilor sale contabile X amortizează fondul comercial liniar pe o perioadă de 3 ani. La sfârșitul anului 2023 valoarea de inventar fondului comercial stabilită de comisia de inventariere este 17.000 lei, deprecierea fiind ireversibilă.

  1.  Înregistrare contabilă efectuată de către SC X în cursul anului 2023;

-amortizare anuală = 30.000 lei/3 ani = 10.000 lei/an

10.000 lei 6811 = 2807 10.000 lei

 

  1. Înregistrare contabilă efectuată de către SC X la  data de 31.12.2023.

 

VI  = 17.000 lei < VCTB = 30.000 – 10.000 = 20.000

-activul este depreciat –

FONDUL COMERCIAL- este depreciat și nu se constituie o ajustare pentru deprecieri – ci se crediteaza direct contul de activ

3.000 lei 6817 = 2071 3.000 lei