Data intrării în vigoare pentru impozitul minim pe cifra de afaceri este 01.01.2024

Sunt vizate societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit dacă CA* >= 50 milioane euro în anul precedent celui de calcul

Exceptie de la IMCA:

 operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de ANRDE
 instituțiile de credit – PJ române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – PJ străine
 organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, cultele religioase și asociațiile de proprietari/locatari.

*CA = VT – Vs

Cand datoreaza impozitul minim?

 în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul mai mic decât IMCA sau
 dacă înregistrează pierdere fiscală curentă sau de recuperat, astfel încât s-ar afla în poziție de plată a unei sume mai mici decât IMCA

În cazul grupului fiscal:
CA >= 50.000.000 eur se calculează de PJ responsabilă prin însumarea CA a membrilor grupului fiscal Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

Mod de calcul al IMCA

Impozitul minim (IMCA)= 1% x (VT – Vs – I – A),
VT = venituri totale
Vs = venituri care se scad din veniturile totale reprezentând:
(i) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24;
(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
(iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
(v) veniturile din subvenţii;
(vi) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
(vii) veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli;
Veniturile sunt determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul.

I = valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate
în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv cu anul modificat care începe în anul 2024
A = amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul
2024. (fără cele incluse în I)

Ordin MF nr. 10/2024
Activele eligibile trebuie să fie utilizate în activitatea economică a contribuabilului şi conexate obiectului de activitate al contribuabilului.
• În cazul achiziţiei activelor eligible, în valoarea indicatorului A se includ doar achizițiile de active noi, în sensul că nu au mai fost utilizate anterior datei achiziției.

Active eligibile luate în calcul pentru determinarea indicatorilor I şi A

Activele corporale (cf. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare MF):
– subgr 1.1 „Construcţii industriale”;
– subgr 1.2 „Construcţii agricole”;
– subgr 1.3 „Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii”;
– subgr 1.4 „Construcţii hidrotehnice”;
– subgr 1.5 „Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare”, cu excepţia claselor 1.5.1, 1.5.2, 1.5.14;
– subgr 1.7 „Construcţii pentru transportul energiei electrice”;
– subgr 1.8 „Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare”;
– subgr 1.9 „Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare”;
– subgr 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”;
– subgr 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”;
– subgr 2.3 „Mijloace de transport”;
– subgr 2.4 „Animale şi plantaţii”;

Componenta activelor

Activele necorporale sunt imobilizările necorporale, cu excepţia cheltuielilor de constituire, a
fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată.
Tratament imobilizări în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia de active, începute
până la 31.12.2023:
în valoarea indicatorului I se include doar valoarea celor înregistrate în evidenţa contabilă
începând cu 01.01.2024/ prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024.
această valoare se va evidenția distinct pentru determinarea indicatorului A – nu se cuprinde în el
Tratament imobilizări în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia de active, începute
până la 31.12.2023 inclusiv şi puse în funcţiune începând cu 01.01.2024
valoarea imobilizărilor în curs de execuție înregistrate în evidenta contabilă până la data de 31
decembrie 2023 nu se cuprinde în indicatorul A.

În valoarea indicatorilor I şi A, după caz, se includ şi:
• investiţiile efectuate la activele eligible care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea;
• investiţiile efectuate la activele eligible sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii acestora.

Obligații

Activele ”scazute” trebuie pastrate in patrimoniu cel puţin o perioadă egală cu 1/2 din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile, dar nu mai mult de 5 ani.
 În cazul nerespectării acestei condiţii:
– se recalculează impozitul minim pe cifra de afaceri şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit CPF, de la trimestrul/anul scăderii acestora
– Se depune declaraţia fiscala rectificativa.

Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele care:

– sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare;
– sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment;
– sunt distruse, pierdute, furate sau defecte şi înlocuite, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
– sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligaţii prevăzute de lege.

Situație:

Din formula de calcul rezulta o valoare negativa – impozitul minim este 0.
Comparație: Maxim dintre: IMCA și Impozitul pe profit trimestrial/anual
Impozitul pe profit
Sumele reprezentând sponsorizare/- mecenat
– Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare
– Reducerea conform prevederilor OUG nr. 153/2020
= Impozitul pe profit trimestrial/anual

Nu se scad creditul fiscal extern si impozitul pe profit scutit.

Dacă se datorează impozitul minim, nu se deduc:

 impozitul pe profit scutit sau redus,
 alte sume care se scad din impozitul pe profit,
 bonificaţiile pentru capitalizarea companiei şi orice alte reduceri/deduceri
Se scad sumele aferente sponsorizării şi/sau actelor de mecenat din impozitul minim datorat la nivelul valorii minime (0,75% x CA: 20% x Impozitul pe profit).

Impozitul minim (IMCA) reprezintă cheltuiala nedeductibila.

IMCA se calculează și datorează la aceleași termene de plată ca și impozitul pe profit (trimestrial/anual).
În cazul contribuabililor care au optat/optează pentru sistemul anual cu plăți anticipate – impozitul minim pe cifra de afaceri trimestrială se compară cu plata anticipată aferentă trimestrelor I, II, III (pe cumulat), iar definitivarea se face la termenul de depunere a D101.
În cazul contribuabilior care plătesc impozit pe profit în sistem anual, fără efectuarea de plăți anticipate, IMCA se determină o singură dată, la termenul anual de declarare și plată.

Prevederi speciale pentru grupul fiscal:
Impozitul minim însumat al membrilor se compară cu impozitul pe profit datorat la nivelul grupului.