Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligațiedeclarativăprevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declarareaunordatde identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificareaacestuia;c) organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
e) durata de funcționare a societății este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Prin excepţie, contribuabilul/plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat înfaliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este declarat inactiv doar dacă nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege.

Declararea ca inactiv a contribuabilului/plătitorului, precumși reactivareaacestuiase efectuează de către organul fiscal central, prin decizie, emisă conformcompetențelorșiprocedurii stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., caresecomunicăcontribuabilului/plătitorului. A.N.A.F. organizează evidența contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi/reactivațiîn cadrul Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați, careseafișeazăpesite-ul A.N.A.F. și care conține:
a) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
b) data declarării ca inactiv a contribuabilului/plătitorului;
c) data reactivării;
d) denumirea organului fiscal central care a emis decizia dedeclarareîninactivitate/reactivare;
e) alte mențiuni.

Înscrierea în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați sefacedecătre organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei dedeclarareîninactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.
Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte fațădeterți dinziuaurmătoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați.Contribuabilii declarați inactivi conform Codului de procedurăfiscală,caredesfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilorprivind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii prevăzutedeCodul fiscal, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul dededucereacheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate. Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii delapersoaneimpozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi înRegistrulcontribuabililor inactivi/reactivați conform Codului de procedură fiscală, nubeneficiazăde dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugatăaferenteachizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul proceduriideexecutare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabileaflateînprocedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind proceduriledeprevenireainsolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoaneînscopuride TVA, dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului deprocedurăfiscală, de la data declarării ca inactivă.

Inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscaledeclarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzutăînLegea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se înscrie atât încazierul fiscalalpersoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarateinactivă, câtşialreprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora. Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv se reactivează dacă sunt îndeplinite,cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege ( aceastăcondițieseconsideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite, prindecizie,de către organul fiscal central). b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante. c) organul fiscal central care a propus reactivarea constată că acestafuncţioneazăladomiciliul fiscal declarat. d) să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conformmenţiunilorînscrise în registrele în care a fost înregistrat, în cazul contribuabililor declaraţi inactivipotrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală. Contribuabilul/plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei înformăsimplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorulpentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare sereactiveazădeorganul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative. Ori de câte ori se constată că un contribuabil/plătitor a fost declarat inactivdineroare, organul fiscal central emitent anulează decizia dedeclarareacontribuabilului/plătitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor și pentru trecut.
În cazul în care încetează situaţia de inactivitate fiscală a contribuabilului,carea condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317din Legeanr.227/2015 privind Codul fiscal, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabiluluideînregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, coduldeînregistrare în scopuri de TVA atribuit iniţial, anterior anulării înregistrării înscopuride TVA, în temeiul pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologicedeaplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016,cumodificările şi completările ulterioare.

 

Sursa: ANAF