Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din profesii liberale din România au obligaţia să se înregistreze la organul fiscal competent, să declare veniturile şi să plătească impozite, taxe, contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat.

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.

În categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse veniturile obţinute de către persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii şi care îndeplinesc cel puţin 4 din următoarele criterii1:

  1. 1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
  1. 2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
  1. 3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
  1. 4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
  1. 5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
  1. 6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
  1. 7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.

Sunt considerate venituri din profesii liberale, cu titlu de exemplu, veniturile obţinute de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii.

Pentru a fi considerată activitate independentă, potrivit prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părţi să conţină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât să nu rezulte existenţa unei relaţii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii.

Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din profesii liberale

Persoanele fizice care realizează venituri din profesii liberale, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din profesii liberale

Persoanele fizice care realizează venituri din profesii liberale, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei unice.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii, precum şi din alte surse, care se estimează a se realiza în anul curent.

Nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Persoanele fizice care estimează pentru anul în curs venituri nete cumulate sub nivelul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară nu datorează contribuția, dar pot opta pentru plata acesteia.