Ca urmare a aprobării Legii nr. 163/2018 care reglementează posibilitatea plății trimestriale a dividendelor, a fost aprobat prezentul ordin care legiferează contabilizarea dividendelor intermediare și depunerea situațiilor financiare interimare, cu principalele prevederi:

-entităţile care au optat să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»

articol contabil 463= 456

-dividendele repartizate trimestrial se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii

articol contabil 457 = 463

-în Planul de conturi general se introduce contul 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” , cont de activ;

-entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere, în aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări.

Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.
Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative.
Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

– numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
– calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
– numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situaţiile financiare interimare se depun la ANAF în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

preluare www.anaf.ro

descarcă word politici-contabile-semnificative-pentru-situatiile-financiare-interimare

descarcă bilant_SI_T22_XML_121022