În Monitorul Oficial nr. 661/01.07.2022 a fost publicat OMF 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară .

Principalele prevederi:

Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimil te salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, în sectorul agricol şi în industria alimentară, beneficiază de facilităţi fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

NOTĂ: Condițiile de la art. 60 pct.7 din Codul fiscal:

a. angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

 1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;

14 Creşterea animalelor;

15 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);

016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

 1. cod CAEN 10: Industria alimentară;

b. angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la a) în limita a cel puţin 80% din  cifra  de  afaceri  totală.  Pentru  angajatorii  nou-înfiinţaţi,  respectiv  înregistraţi  la  registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajat iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumularii existenţi la data de 1 t de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;

 

c. veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzut la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fi ice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale

Facilităţile fiscale pentru sectorul agricol şi industria alimentară prevăzute la art. 60 pct. 7-scutire impozit pe venit, art. 1382reducere CAS, art. 154 alin. (1) lit. s)- scutire CASS şi art. 2203 alin. (3)-reducere CAM din Codul fiscal constau în:

 1. scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 2. reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 3. exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
 4. reducerea cotei contribuţiei asiguratorii pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii

200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare; (pentru anul 2022, 12% x 2,25, cf. Legii 317/2021-Legea bugetului de stat 2022).

NOTĂ:Conform prevederilor art.VIII din OG 16/2022, această facilitate se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

 1. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

NOTĂ:Conform prevederilor art.VIII din OG 16/2022, această facilitate se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opţiunea.

Pentru aplicarea facilităţilor fiscale, angajatorii persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor în domeniile agricultură și industrie alimentară trebuie să realizeze cifră de afaceri din activităţile menţionate la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.

Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri din activităţile prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activităţile menţionate la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

În cazul angajatorilor care conduc evidenţa contabilă pe baza reglementărilor privind contabilitatea în partidă simplă, precum şi cei care organizează şi conduc contabilitatea potrivit prevederilor OMFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, în vederea aplicării mecanismului de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta procedură, aceştia organizează evidenţa astfel încât să determine corespunzător indicatorii prevăzuţi la art. 4 din prezenta procedură.

În vederea determinării procentului de 80% din cifra de afaceri totală:

-„Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare, se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, evidenţiate potrivit OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
  • veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate;
  • soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
  • veniturile din producţia de imobilizări corporale, înregistrate în contabilitate;
  1. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold
 2. -„Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol şi în industria alimentară” se completează cu cifra de afaceri realizată efectiv din activităţile aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, respectiv cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, obţinute din vânzarea de produse şi prestarea de servicii din activităţile aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, evidenţiate potrivit OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la care:
  1. se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
   • veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete specifice activităţii în sectorul agricol şi în industria alimentară, înregistrate în contabilitate;
   • soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, specifice activităţii în sectorul agricol şi în industria alimentară, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
   • veniturile din producţia de imobilizări corporale efectuate în scopul desfăşurării activităţii în sectorul agricol şi în industria alimentară, înregistrate în contabilitate;
  2. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, specifice activităţii în sectorul agricol şi în industria alimentară, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold

  -La determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol şi în industria alimentară conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie.

  • Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităţilor este cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă, din activităţi aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 7 lit. a) din Codul fiscal, şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a) din Codul fiscal.
  Cifra de afaceri cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.

  -Calculul indicatorului „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol şi în industria alimentară” se efectuează pentru întreaga activitate desfăşurată de angajator pe teritoriul României din activităţile prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, inclusiv de la nivelul sucursalelor, filialelor sau punctelor de lucru din România ale acestuia.

  • Pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală, la calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol şi în industria alimentară, angajatorii au în vedere numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul Românie Veniturile realizate din activitatea în sectorul agricol şi în industria alimentară în afara teritoriului României se vor avea în vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale realizate din întreaga activitate.

  Condiţia privind salariul brut de încadrare, se consideră îndeplinită după cum urmează:

  a. În cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, încheiate potrivit legii, veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 000 de lei lunar.

Salariul minim brut pe ţară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporţional cu câştigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună.

Pentru salariaţii care au încheiate contracte de muncă cu timp parţial, încheiate potrivit legii, facilităţile fiscale se acordă numai dacă câştigul salarial brut de bază este stabilit proporţional cu câştigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

b. În cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate

salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat şi altele, încheiate potrivit legii, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca venitul brut lunar realizat să fie cel puţin egal cu 3.000 de lei.

c. în cazul contractelor de internship, încheiate potrivit Legii nr. 176/2018 , cu completările ulterioare, facilităţile fiscale se acordă numai dacă indemnizaţia pentru internship este stabilită proporţional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 000 de lei lunar.

d. În cazul contractelor de ucenicie, încheiate potrivit legii, facilităţile fiscale se acordă numai dacă salariul de bază lunar, prevăzut în contractul de ucenicie, este stabilit proporţional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei

e. În cazul raporturilor de muncă încheiate cu zilieri, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, facilităţile fiscale se acordă numai dacă remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii, este stabilită proporţional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 000 de lei lunar;

f. În situaţia în care o persoană fizică realizează venituri, în baza mai multor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor cum ar fi contract individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare şi altele asemenea, încheiate potrivit legii, în aceeaşi lună, la acelaşi angajator, în vederea acordării facilităţilor fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare raport juridic respectă condiţia prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) prima teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, în cazul contractului individual de muncă, sau dacă venitul brut lunar realizat este cel puţin egal cu 000 de lei, în cazul celorlalte tipuri de contracte.

Pentru acordarea facilităţilor fiscale, veniturile aferente raporturilor juridice care respectă condiţia de raportare la 3.000 de lei se cumulează.

În acest caz, facilităţile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor care cumulate nu depăşesc plafonul prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal (30.000 lei).

Pentru partea care depăşeşte acest plafon nu se acordă facilităţile fiscale.

Pentru veniturile lunare din salarii şi asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 de lei/lună, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, să fie de minimum 3.000 de lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună.

 

Sursa: ANAF