Principiile contabile sunt liniile directoare care reglementează modul în care informațiile financiare sunt cuantificate, tratate și comunicate de către profesioniștii contabili, se poate spune că, într-un fel, ele constituie legea de reglementare a contabilului.

Principiile contabile sunt prevăzute de OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adoptării Directivei 2013/34/UE a PE și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

  • Principiile contabile ale continuității activității
  • Principiul permanenței metodelor
  • Principiul prudenței
  • Principiul contabilității de angajamente
  • Principiul intangibilității
  • Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii
  • Principiul necompensării
  • Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi dincontul de profit şi pierdere ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză.
  • Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie
  • Principiul pragului de semnificaţie