Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 16 lit. a) -c), e)-i), din OG nr. 99/2000 , precum și în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege orice vânzare la un preț egal sau inferior costului de achiziție, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.

Art. 16-17 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață prevede că îi este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepția vânzărilor:

 • de lichidare;
 • de soldare;
 • efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;
 • promoționale;
 • de produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că bunurile respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale;
 • de produse care într-o perioadă de trei luni de la aprovizionare nu au fost vândute;
 • accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;
 • de produse la un preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial;
 • de produse cu caracteristici identice ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat.

OG nr. 99/2000 reglementează activitățile din sectorul comercial și al serviciilor de piață în ceea ce privește cerințele necesare desfășurării acestor activități, structurile de vânzare, practicile comerciale și regulile generale de comercializare, precum și sancțiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia. Actul normativ menționat vizează activitățile comerciale desfășurate și serviciile prestate pe teritoriul României.

De retinut!
Nu este permisă vânzarea în pierdere pentru vânzările promoționale.

Vânzarea în pierdere înseamnă orice vânzare la un preț egal sau inferior costului de achiziție, așa cum este definit acesta în reglementările legale în vigoare.

Vânzările de lichidare

Prin vânzare de lichidare se înțelege orice vânzare precedată sau însoțită de publicitate și anunțată sub denumirea de lichidare și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalității stocului de produse sau numai a unei părți a acestuia dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Vânzările de lichidare se pot realiza în următoarele situații:

– încetarea definitivă a activității comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriașului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepția – situațiilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acționar;
– încetarea din proprie inițiativă a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locație ori mandat, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau a uneia de evacuare silită;
– întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puțin cinci luni după terminarea operațiunilor de lichidare;
– schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate în acea structură;
– modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, dacă lucrările de transformare și amenajare depășesc 30 de zile și sunt efectuate în interiorul ei, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condițiilor de exercitare a activității în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuție având o clauză de aprovizionare exclusivă;
– vânzarea stocului de produse de către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;
– deteriorarea gravă, din cauza unor calamități ori acte de vandalism, a unei părți sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

Poate fi dat ca exemplu cazul unei societăți care are ca activitate comerțul cu amănuntul și decide să își schimbe profilul de activitate, devenind prestatoare de servicii.

Lichidarea stocului de marfă existent

Orice anunț sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

Pe durata vânzărilor de acest tip se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării și aflate în stocul unității comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spațiile destinate vânzării și cele aflate în depozitele structurii de vânzare. Mărfurile deținute în antrepozite și/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componența stocului de lichidat.

Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare și a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătorești ori la data deteriorării grave din cauza unor calamități sau acte de vandalism.

Vânzările de soldare

Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date.

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea „soldare/soldări/solduri” și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în acea structură de vânzare, în spațiile de vânzare și depozitele acesteia, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzărilor respective, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul acestora.

Perioadele de soldări se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;
1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară.

Orice anunț sau altă formă de publicitate trebuie să specifice data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării, în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică

Vânzările în cadrul structurilor denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică sunt vânzările din producția proprie, efectuate direct spre consumatori de către producători, aceștia îndeplinind obligațiile ce îi revin oricărui comerciant care desfășoară comerț cu amănuntul. Vânzările cu preț redus prin magazin sau depozit de fabrică nu sunt supuse notificării.

În cazul acestora, producătorii pot practica vânzări cu preț redus pentru acea parte din producția lor care îndeplinește următoarele condiții asupra cărora consumatorii au fost informați:
 • nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricație;
 • face obiectul retururilor din rețeaua comercială;
 • reprezintă stocul din producția sezonului anterior rămas nevândut.

Orice producător care vinde cu preț redus o parte a producției sale este obligat să pună la dispoziție organelor de control abilitate toate documentele legale care justifică originea și data de fabricație a mărfurilor ce fac obiectul acestor vânzări.

Vânzările promoționale
Vânzările promoționale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piață care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, în următoarele condiții:
 • să nu fie efectuate în pierdere;
 • să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum și la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent;
 • produsele și serviciile promovate să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate a acestor vânzări sau comerciantul să informeze consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.
Nu sunt considerate vânzări promoționale acțiunile de promovare efectuate de producători și cele de lansare de produse/servicii noi pe piață.

Vânzările cu preț redus care presupun anunțarea consumatorilor despre o reducere de prețuri ce comportă o comparație exprimată în cifre sunt supuse următoarelor reguli de fixare și publicitate a prețurilor:

✔ Orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul redus trebuie să fie inferior celui de referință, acesta din urmă reprezentând cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

✔ Orice anunț de reducere de prețuri, indiferent de forma, modul de publicitate și motivația reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor și să indice în cifre o reducere în raport cu prețurile de referință, excepție făcând:

 • publicitățile comparative de preț;
 • anunțurile publicitare exclusiv literare, care nu conțin cifre;
 • anunțurile de preț de lansare a unui nou produs pe piață;
 • anunțurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de prețuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.

✔ Publicitatea prin catalog și ofertele de reducere de prețuri, lansate de comercianții care practică vânzarea prin corespondență, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog.

✔ Orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:
 • fie prin menționarea noului preț lângă cel anterior, barat;
 • fie prin mențiunile „preț nou”, „preț vechi” lângă sumele corespunzătoare;
 • fie prin specificarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă cel anterior, barat.

✔ Se interzice ca o reducere de preț pentru un produs și/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți din produs și/sau serviciu.

✔ Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea prețului de referință trebuie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate.

✔ Orice anunț de reducere de prețuri care nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu prețul de referință este considerat o formă de publicitate înșelătoare și este sancționat conform reglementărilor legale în vigoare.

Important!

Regulile enumerate anterior nu se aplică atunci când reducerea de preț pe produs rezultă din creșterea cantității de produs conținută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestuia sau din creșterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.
Abordarea fiscală

In concluzie, în cazul vânzărilor de lichidare și de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, diferența negativă dintre prețul de vânzare și costul de achiziție este deductibilă din punct de vedere fiscal.

Atenție!

Este foarte important motivul pentru care se vinde în pierdere. De asemenea, pentru ca pierderea să fie deductibilă din punct de vedere fiscal trebuie să se dovedească că prețul de vânzare este stabilit în mod obiectiv.

 

Sursa:www.ceccarbusinessmagazine.ro