Baza legală privind redirecționarea impozitului pe profit, respectiv impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,după caz, pentru sponsorizări, prin formularul 177 prevede următoarele aspecte:

Potrivit art. 56 din Codul Fiscal

(11) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum si microintreprinderile care acorda burse elevilor scolarizati in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Potrivit punctului 2 din Legea 322/2021 pentru completarea Codului Fiscal:

La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) In cazul in care valoarea stabilita potrivit alin. (1^1), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in limita diferentei astfel calculate pentru intregul an fiscal, pentru activitati de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, in termen de 6 luni de la data depunerii declaratiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirectionarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data platii sumei respective de catre organul fiscal, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1). Procedura, modelul si continutul formularului-(formularul 177-) de redirectionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

În Monitorul Oficial nr. 923/21.09.2022 a fost publicat OPANAF 1.679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, cu următoarele prevederi:
Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat , potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

NOTĂ: prin Legea nr. 322/2021, s-a introdus prevederea conform careia redirecționarea sumei se poate face in maxim 6 luni de la depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit, respectiv de la depunerea declaratiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului IV, după caz.

Termenul de depunere a declarației anuale, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV a fost 25.iunie 2022.

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenţei de impozit pe rofit care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, acordate entităţilor beneficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) şi ţ), şi a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute la art. 25 ali . (4) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în vedere şi scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal şi a impozitului pe profit scutit/redus, în conformitate cu prevederile OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.

Redirecţionarea impozitului poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În sensul prezentei proceduri, entitatea beneficiară poate fi o persoană juridică fără scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, orice organizaţie internaţională care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, alţi beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarii de burse private, potrivit legii.

Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal central competent.

Termenul pentru soluţionarea cererilor privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

Contribuabilii îşi exercită opţiunea de redirecţionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor prin a completa şi a depune formularul 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor„.

Opţiunea de redirecţionare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entităţi, în limita sumei stabilite potrivit pct. 1 alin. (2) sau (3) din prezentul act normativ.

Cererile depuse peste termenul prevăzut de lege nu vor fi prelucrate de către compartimentul de specialitate.

Dacă, în urma verificării informaţiilor de către organul fiscal, se constată erori în cererea depusă, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului o notificare. În acea notificare se  detaliază erorile identificate şi se solicită contribuabililor remedierea acestora.

Pentru corectarea informaţiilor din cerere se depune formularul 177 rectificativ, care va cuprinde informaţiile corectate solicitate în notificare, precum şi toate informaţiile corecte înscrise în cererea iniţială.

Dacă, în termenul prevăzut în notificare, contribuabilul nu corectează informaţiile eronate, identificate în notificare, cererea se clasează.

Contribuabilul poate depune, în cadrul termenului legal de depunere din nou formularul 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

 

Descarcă declarația D177