Potrivit ORDIN Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021, termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fişierului standard de control fiscal (SAF-T) sunt:

Declaraţia informativă D406 se transmite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:

– ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”;
– la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii „Active”;
– la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secţiunii „Stocuri”.

Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru TVA semestrul sau anul transmit Declaraţia D406 trimestrial.

Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.

Data-limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.

 Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:

– 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare,
– 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;
– 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.
Astfel, contribuabilii/plătitorii nu sunt sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor art. 337^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depun Declaraţia informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut la alin. (1).

În situaţia în care contribuabilul constată anumite erori în declaraţia depusă iniţial, acesta poate depune declaraţii rectificative.

Informaţiile privind „Activele” din cadrul Declaraţiei informative D406 sunt întocmite la nivelul anului financiar aplicat de către contribuabili şi transmise printr-o singură depunere, respectiv o singură raportare a Declaraţiei informative D406, până la data depunerii situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar la care se referă.

Declaraţia informativă D406 pentru „Active” se poate transmite ca o declaraţie independentă, nefiind necesară introducerea tuturor secţiunilor/subsecţiunilor dintr-o Declaraţie informativă D406, ci doar a zonelor indicate ca fiind obligatorii pentru transmiterea acestui tip de informaţie.

Informaţiile privind „stocurile de produse” şi „producţie în curs” sunt transmise pe baza unei solicitări specifice din partea organelor fiscale centrale. În funcţie de perioada pentru care se solicită furnizarea informaţiilor privind stocurile prin fişierul standard de control fiscal (SAF-T), contribuabilii furnizează una sau mai multe declaraţii informative cuprinzând subsecţiunile din fişierul SAF-T relevante pentru
„Stocuri”, separate pentru fiecare dintre lunile/trimestrele calendaristice cuprinse în perioada pentru care a fost trimisă solicitarea din partea organelor fiscale centrale.

Declaraţiile informative D406 pentru „Stocuri” se depun în termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării.

Pentru declaraţia informativă D406 transmisă cu erori identificate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru care a fost comunicată recipisa ce le semnalează, contribuabilul retransmite integral Declaraţia informativă D406, care trebuie să cuprindă fişierul SAF-T corectat.

Nu este admisă transmiterea unor corecţii parţiale prin transmiterea selectivă a înregistrărilor sau câmpurilor corectate pentru Declaraţia D406 anterior transmisă şi pentru care au fost primite recipise ce semnalau erori.

Sursa: ANAF