Titlurile de stat reprezintă un instrument financiar care atestă datoria publică, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligați­uni sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă națională ori în valută, pe termen scurt, mediu și lung. Acestea sunt emise în prezent în formă dematerializată (dreptul de proprietate se evidențiază într-un cont de titluri deschis în evidențele intermediarului autorizat) și se identifică printr-un cod unic (codul ISIN – International Securities Identification Number).

Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014, precizeaza:

1221. – Prin derogare de la prevederile pct. 58 (1), în cazul achiziționării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziție este mai mare de­cât suma care urmează a fi rambursată la scadență, dife­rența dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferență va fi recunoscută în contul de profit și pierdere linear, pe perioada deținerii titlu­rilor respective.

1222. – Dacă suma plătită pentru achiziționarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care ur­mează a fi rambursată la scadență, entitatea recu­noaș­te titlurile achiziționate la valoarea care urmea­ză a fi rambursată la scadență. În acest caz, diferența dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunos­cută în contul de profit și pierdere linear, pe perioada deținerii titlurilor respective.”

Titlurile de stat se clasifică în următoarele categorii:

Titluri de stat pe termen scurt. Sunt certi­ficate de trezorerie cu discont, cu scadență de până la un an (6 luni, un an). Certificatele de trezorerie cu discont sunt titluri de stat fără cupon de dobândă, care se cumpără de investitor la o valoare (preț) mai mică decât valoarea nominală, urmând ca la scaden­ță să încaseze valoarea nominală.

Titluri de stat pe termen mediu sau lung, de tip benchmark (de referință). Sunt obligațiuni de stat cu scadență de peste un an (3, 5 și 10 ani), vân­­dute la valoarea nominală, cu discont (preț sub valoarea nominală) sau primă (preț peste va­loarea nominală) și pentru care emitentul plăteș­te anual do­bândă (cupon), conform condițiilor din prospec­tul de emisiune. În cazul obligațiunilor de stat de tip benchmark, valoarea nominală a seriei de ti­­tluri emi­se și aflate în circulație poate fi majo­rată ulterior de către emitent prin redeschideri ulte­rioa­re, în con­di­țiile menținerii caracteristicilor ini­țiale ale emisiunii (rata dobânzii, data plății dobânzii și data scadenței).

Totodată, OMFP nr. 4.160/2015 prevede că func­țiunea conturilor 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare” și 786 „Venituri financiare din amor­tizări și ajustări pentru pierdere de valoare” se mo­di­fică și va avea următorul cuprins:

„Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare»
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltu­ielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare.
În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează: (…)
– valoarea diferenței dintre suma plătită la achiziția titlurilor de stat și suma rambursată la scadență, aferente titlurilor de stat, amortizată (471); (…)”

„Contul 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare»
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența venitu­rilor financiare din amortizarea diferențelor favora­bile aferente titlurilor de stat achiziționate, precum și a celor din ajustări pentru pierdere de valoare.
În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare» se înregistrează: (…)
– valoarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amor­tizate (472).”

Monografie contabilă achiziție titluri

a) Achiziția titlurilor recunoscute ca imobilizări financiare:

%                                                                          =                2695
2677                                                                              „Vărsăminte de efectuat
„Obligațiuni achiziționate                                             pentru alte imobilizări
cu ocazia emisiunilor                                                                  financiare”
efectuate de terți”

471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”

 

b) Plata titlurilor achizitionate:

2695                                                            =                     5121
„Vărsăminte de efectuat                                                      „Conturi la banci in lei”
pentru alte imobilizări
financiare”

c) Recunoașterea lunară/anuală a cheltuielii în avans în contul de profit și pierdere pe perioada deținerii titlu­rilor:

6865                                                    =                              471
„Cheltuieli financiare                                                           „Cheltuieli înregistrate
privind amortizarea                                                                            în avans”
diferențelor aferente
titlurilor de stat”

d) Încasare dobandă (cupon):

5121                                        =                                 7615
„Conturi la banci in lei”                                               „Venituri din alte imobilizari financiare”

e) Rascumpararea titlurilor la scadență:

5121                                                                        2677
„Conturi la banci in lei”           =                    „Obligațiuni achiziționate cu ocazia
emisiunilor efectuate de terți”

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro/