Ce reprezintă indemnizaţia de şomaj

Indemnizația de șomaj este o compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu s-au putut încadra în muncă.
Acte normative ce reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj

– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
– Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Stagiu de cotizare

Perioada de timp pentru care s-a datorat contribuția de asigurări pentru şomaj atât de către asigurat, cât şi de către angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum şi perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plătit contribuția de asigurări pentru şomaj.

Sunt beneficiari ai indemnizației de şomaj următoarele categorii de persoane:

A. Şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
– nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
– nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;
– sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror raza teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

B. Persoanele asimilate şomerilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în termen de 60 de zile de la absolvire;
– nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare; nu îndeplinesc
condițiile de pensionare.

Suma minimă, respectiv maximă, pentru care persoanele se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj 

Venitul lunar pentru care se asigură nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuția de asigurare pentru şomaj.

Ce documente însoţesc cererea pentru indemnizaţia de şomaj

Cererea pentru indemnizația de şomaj trebuie însoțită de următoarele docmente:
– actul de identitate, în original;
– actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;
– acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare.

Pentru cât timp o persoană poate beneficia de indemnizaţie de şomaj

Indemnizația de şomaj se acordă pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare:
– 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an şi pentru absolventi;
– 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
– 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Care este cuantumul indemnizaţiei de şomaj

Indemnizația de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
b) la suma de mai sus se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
– 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;
– 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
– 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani;
– 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.
Pentru absolvenți, indemnizația de şomaj este o sumă fixă, lunară, pe o perioadă de 6 luni, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acesteia.