Pentru inventarierea patrimoniului se aplica urmatoarele norme specifice:

√ Legea contabilității nr. 82/1992 cu modificările și completările ulterioare;
√ Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
√ OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Inventarierea patrimoniului:

√ Este obligatorie;
√ Când se realizează:
-cu ocazia încheierii exercițiului financiar.
√ Cu cine se face:(OMFP nr 2861/2009):
– salariați proprii,
-persoane fizice sau juridice cu pregătire corespunzătoare,
– administratorii.

√ Organizarea procesului (OMFP nr 2861/2009):
√ Documente întocmite cu ocazia inventarieii: (OMFP nr 2861/2009):

Listele de inventariere
Procesul verbal privind rezultatele inventarierii
Registrul-inventar

CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE REGULARIZARE A INVENTARULUI

În funcţie de natura structurilor de activ şi de datorii inventariate, regularizarea diferenţelor de inventar generează următoarele tipuri de înregistrări:
a) Plusurile de active imobilizate, la valoarea de inventar:
20,21,23 = 475
b) Plusurile de stocuri cumpărate:
30, 31, 35, 36, 37 = 60
În cazul plusurilor de stocuri privind produsele şi producţia în curs de execuţie, înregistrarea este de forma:
33,34 = 711
c) Plusurile de investiţii financiare pe termen scurt:
50 = 768

d) Plusurile constatate la inventarierea casieriei la societăţile cu capital privat:
531=7588
Pentru minusurile de inventar neimputabile, cu excepţia minusurilor de casă, înregistrările sunt de sens invers faţă de cele prezentate în cazul plusurilor, iar în cazul activelor imobilizate tipul de înregistrare este:
% = 20,21,23
28x
6583
Concomitent se mai înregistrează imputarea la valoarea de înlocuire la data constatării pagubei:
4282 sau 461 = 7581
Pentru bunurile lipsă sau depreciate calitativ, peste normele legale, neimputabile, constatate pe bază de inventariere, se ajustează TVA:
635 = 4426