Potrivit Art.167 din Codul Fiscal compensarea este operațiunea prin care se sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului
reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget.

Cine efectuează operațiunea de compensare?

Compensarea se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui administrare se află contribuabilul până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

Ce fel de obligații se sting prin compensare?

Compensarea se efectuează între obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional.

Compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile.

Cum se efectuează compensarea?

Compensarea se efectuează de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu.
Compensarea la cererea debitorului se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrarea cererii.
Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, la cerere sau din oficiu, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.

Începând cu data de 01.03.2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, sunt obligați să transmită organului fiscal central documente, cereri, înscrisuri sau orice alte documente numai prin
intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual