A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023, Ordinului nr. 165/7/1.272/456/2023 privind aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”D112.

Modificările aduse formularului 112 au fost impuse de o serie de prevederi legislative aprobate în ultima perioadă. Astfel, în Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, prin OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost aduse unele modificări regimului fiscal aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

Astfel, începând cu data de 01.01. 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza CIM, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

De asemenea, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (56)–(59) și ale art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015 (prevederile referitoare la contractele individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial pentru care contribuțiile sociale se calculează la plafonul reprezentând un salariu de bază minim brut pe țară) se diminuează cu suma de 200 lei lunar.
Măsura menționată se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2023 inclusiv.
Incepând cu data de 1 ianuarie 2023, se aplică următoarele modificări legislative:

● încetarea aplicabilității măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim”, prevăzută la art. 1 din OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

● introducerea unor noi condiții de muncă privind sistemul unitar de pensii publice;

● introducerea unor deduceri la calculul impozitului pe venitul din salarii, potrivit Legii nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale;

abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. VI alin. (1) din OG nr. 16/2022.

În contextul prevederilor menționate anterior, au fost adaptate corespunzător modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și instrucțiunile de completare ale acestuia, începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.
Astfel, noul act normativ cuprinde următoarele modificări:

▪ introducerea la poziția 1.11.2 din Nomenclatorul „Tip asigurat” a tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă/raport de serviciu, după caz, beneficiar al măsurii «200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă» prevăzută de OUG nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Tipul de asigurat anterior, respectiv „salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii «200 de lei în plus pentru salariul minim» prevăzută de OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” a fost eliminat, întrucât prevederile măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim” au fost aplicabile pentru veniturile realizate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, inclusiv;

▪ introducerea la poziția 1.11.3 din Nomenclatorul „Tip asigurat” a tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii «200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă» prevăzută de OUG nr. 168/2022, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”;

▪ introducerea la poziția 1.11.4 din Nomenclatorul „Tip asigurat” a tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentara, beneficiar al măsurii «200 de lei din salariul minim, suma netaxabilă” prevăzută de OUG nr. 168/2022, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”;

▪ eliminarea din Nomenclatorul „Tip asigurat” a poziției 9.1 „Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un beneficiar de lucrări din sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.7 din Codul fiscal”;

▪ eliminarea din Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a val. 29 „Persoane fizice care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare”;

▪ eliminarea din Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a pozițiilor 16 „Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare” și 17 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare”;

▪ introducerea în Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite” a trei noi poziții referitoare la condiții de muncă speciale, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 351/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

▪ introducerea în „Anexa asigurat”, la secțiunile E.1 „Venituri din salarii obținute la funcția de bază” și E.3 „Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii”, rândul 4, respectiv rândul 24, a două rânduri distincte referitoare la deducerea personală de bază și suplimentară, acordate în limita venitului impozabil realizat;

▪ introducerea în „Anexa asigurat” a unor rânduri distincte în secțiunile A și B pentru salariații cărora li se aplică prevederile art. XXXVII alin. (1), (3) sau (4) din OUG nr. 168/2022, referitoare la:

● suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin.(1), (3) sau (4) din OUG nr.168/2022;

● câștigul brut realizat.

▪ introducerea în secțiunea E.3 a rândului 8.4.9. „Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual (art. 76 alin. 41 lit. h) din Codul fiscal”;

▪ eliminarea din secțiunea E.3. a rândului 17 „Venit scutit conform art. 60 pct.4 din Codul fiscal” și rd.18 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”;

În mod corespunzător, prin noul ordin au fost modificare instrucțiunile de completare a formularului 112.

Prevederile ordinului se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

 

Sursa: CECCAR