Principii contabile:

• Principiul continuităţii activităţii
• Principiul permanenţei metodelor
• Principiul prudenţei
• Principiul intangibilităţii
• Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv (capitaluri).
• Principiul necompensării
• Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
• Principiul pragului de semnificaţie
• Principiul contabilităţii de angajamente
• Principiul comparabilităţii informaţiilor

Aceste principii contabile sunt prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adoptării Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.