Perioada de ajustare a TVA ului, pentru bunurile de capital este de:

 • 20 de ani dacă se construiește, achiziționează, transformă sau modernizează un bun imobil, iar după transformarea sau modernizarea acestuia, valoarea bunului depășește  20% din valoarea totală a bunului imobil,
 • 5 ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât cele prevăzute mai sus.
Începerea perioadei de ajustare
În conformitate cu prevederile art. 305 alin. (3) din Codul fiscal, ajustarea bunurilor de capital începe:
 • de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate sau fabricate;
 • de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepționate, care sunt construite, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării;
 • de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă faptul generator de taxă a intervenit în anul aderării sau într-un an ulterior anului aderării;
 • de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare,  a căror valoare este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare, și se efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformări sau modernizări, plătită ori datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după transformare sau modernizare este anul aderării sau un an ulterior anului aderării.

 

Când se efectuează ajustarea

În conformitate cu prevederile art. 305 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele impozabile sunt obligate să ajusteze TVA dedusă la momentul achiziției, fabricației sau construcției bunurilor de capital în următoarele situații:

 • bunurile de capital sunt utilizate integral sau parțial pentru alte scopuri decât activitățile economice, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298 din Codul fiscal;
 • bunurile de capital sunt utilizate pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
 • sunt utilizate pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită față de deducerea inițială;
 • dacă apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
 • în situația în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parțial limitat face obiectul oricărei operațiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;
 • în situația în care bunul de capital își încetează existența, cu următoarele excepții:
  a) bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;
  b) bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător.