ORDIN Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal D406

Data de la care contribuabilii/plătitorii sunt obligati să transmită fişierul standard de control fiscal:

1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

– pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
– pentru contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
– pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406
începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.

2. Contribuabilii care au fost încadraţi într-o categorie care avea obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406, conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei continuă să raporteze fişierul standard de control prin depunerea de Declaraţii informative D406.

3. Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:

– regiile autonome;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
– societăţile pe acţiuni (S.A.);
– societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
– societăţile în comandită simplă (SCS);
– societăţile în nume colectiv (SNC);
– societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
– societăţile/companiile naţionale;
– organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
– organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
– organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
– unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
– persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
– asociaţiile cu scop patrimonial;
– asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
– societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
– alte persoane juridice, care nu se regăsesc menţionate în mod expres la pct. 4.

Categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control
Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):

– persoanele fizice autorizate (PFA);
– întreprinderile individuale (II);
– întreprinderile familiale (IF);
– persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
– asociaţiile familiale (ASF);
– societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele
individuale de avocat;
– societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
– cabinetele medicale individuale (CMI);
– societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
– întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
– instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de
contribuabili la care sunt încadrate;
– autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.

Prin excepţie de la prevederile pct. 1, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare.

Societăţile de administrare a investiţiilor şi administratorii de fonduri de investiţii alternative/fonduri de investiţii alternative, precum şi administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi/sau fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii ocupaţionale, entităţi care sunt autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 după data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare.